Fletoret zyrtare

Diskutime tek 'Legjislacioni Shqiptar' filluar nga gene, 19 Nov 2010.

 1. gene

  gene Forumium praecox

  te plota i gjen ne QPZ por duhen hapur nje nga nje per te pare permbajtjen dhe te ha pak kohe
  kohet e fundit kane dhene mundesine per te kopjuar ne file-t pdf qe publikohen aty

  shpeshhere, nje titull i caktuar i nje ligji apo vendimi apo ..., permban edhe norma qe nuk lidhen me te e qe jane te rendesishme
   
 2. gene

  gene Forumium praecox

  Nr.136 13 tetor 2010
  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Ligj nr.10 316
  datë 16.9.2010
  Për disa shtesa në ligjin nr. 7764, datë 2.11.1993 “Për
  investimet e huaja” ………………………………………………
  7435
  Ligj nr.10 323
  datë 23.9.2010
  Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9780, datë
  16.7.2007 “Për inspektimin e ndërtimit”, të ndryshuar ……
  7438
  Ligj nr.10 324
  datë 23.9.2010
  Për disa shtesa në ligjin nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për
  kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të
  ndryshuar …………………………………………………………
  7439
  Ligj nr.10 325
  datë 23.9.2010
  Për bazat e të dhënave shtetërore …………………………
  7440
  Vendim i KM
  nr.752, datë 8.9.2010
  Për miratimin e “Standardeve të shërbimit të kujdestarisë
  për fëmijët në nevojë” ………………………………………….
  7443
  Vendim i KM
  nr.759, datë 15.9.2010
  Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte,
  bursat e shtetit dhe pagesat e nxënësve e të studentëve, në
  institucionet arsimore publike, për vitin shkollor 2010-2011
  7463
  Kërkesë e METE
  nr.2727/6, datë 29.9.2010
  Për shpronësim, me interes publik, të pasurive të
  paluajtshme të tipit tokë bujqësore, tokë truall, ndërtim,
  shtëpi banimi dhe kulturave bujqësore, që preken nga
  ndërtimi i centralit elektrik me erë (parqe eolike).…………
  7469

  Nr.137 13 tetor 2010
  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Vendim i KM
  nr.755, datë 15.9.2010
  Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të
  pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga
  ndërtimi i linjës 400 kV, Tiranë-Podgoricë, qarku i Lezhës
  7475
  Vendim i KM
  nr.793, datë 24.9.2010
  Për zbatimin e ligjit nr.10 142, datë 15.5.2009 “Për
  sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave
  të Armatosura, të punonjësve të Policisë së Shtetit, të
  Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit,
  të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri
  dhe të shpëtimit e të punonjësve të Shërbimit të Kontrollit
  të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë” …………………
  7487
  Kërkesë për shpalljen të zhdukur dhe të vdekur të shtetases
  Majlinda Tufi (Këmbaci).........................................
  7510
  Kërkesë për shpalljen të vdekur të personave: Geg Matrizi,
  Vitore Deda dhe Flora Matrizi..................................
  7510
  Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Haxhi Tata.... 7510

  Nr.138 14 tetor 2010
  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Ligj nr.10 320
  datë 23.9.2010
  Për ratifikimin e “Marrëveshjes së huasë ndërmjet Këshillit
  të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bankës
  Islamike për Zhvillim (IDB) për pjesëmarrjen në
  financimin e projektit të rindërtimit të rrugëve dytësore dhe
  lokale”................................................................
  7515
  Ligj nr.10 321
  datë 23.9.2010
  Për ratifikimin e instrumenteve që ndryshojnë Kushtetutën
  dhe Konventën e Bashkimit Ndërkombëtar të
  Telekomunikacioneve (Gjenevë, 1992), të ndryshuar nga
  Konferenca Fuqiplotë (Antalya, 2006)..........................
  7527
  Vendim i KM
  nr.813, datë 13.10.2010
  Për ekzekutimin e vendimit të Gjykatës Europiane për të
  Drejtat e Njeriut, datë 20.4.2010, për çështjet nr.12315/04
  dhe nr.17605/04 “Laska dhe Lika kundër Shqipërisë”.......
  7540
  Udhëzim MPPT
  nr.22, datë 12.10.2010
  Për procedurat e shitjes së objekteve të miratuara për
  privatizim sipas vendimit nr.676, datë 18.6.2009 të
  Këshillit të Ministrave “Për kalimin e përgjegjësisë së
  administrimit, nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës
  Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe
  Telekomunikacionit, për Entin Kombëtar të Banesave, të
  objekteve të ish-Qytetit të Nxënësve, pranë Shkollës së
  Mesme Teknologjike, Tiranë”, vendimit nr.678, datë
  18.6.2009 të Këshillit të Ministrave “Për kthimin në fond
  banesash të disa objekteve të ish-Kombinatit të Tekstileve
  të Pambukta, në Tiranë, të Ndërmarrjes Mekanike-Tekstili,
  Tiranë, dhe të ish-Shkollës së Partisë, Tiranë”, vendimit
  nr.708, datë 23.6.2009 të Këshillit të Ministrave “Për
  kalimin e përgjegjësisë së administrimit, nga Ministria e
  Arsimit dhe Shkencës Ministrisë së Punëve Publike,
  Transportit dhe Telekomunikacionit për Entin Kombëtar të
  Banesave, të objekteve të ish-konviktit dhe të Shkollës
  Komunale, Tiranë, me qëllim privatizimi”, vendimit
  nr.1285, datë 23.12.2009 të Këshillit të Ministrave “Për
  kalimin e ish-objektit të kursit të ndërlidhjes së PTT–së,
  Tiranë, nga ish-Ministria e Ekonomisë dhe Privatizimit, sot
  Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, në
  përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Punëve Publike,
  Transportit dhe Telekomunikacionit, për Entin Kombëtar të
  Banesave, për qëllim privatizimi”, vendimit nr.601 datë
  23.7.2010 të Këshillit të Ministrave “Për kalim objektesh
  në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Punëve Publike
  dhe Transportit për Entin Kombëtar të Banesave, të
  objektit ish-kopshti nr.26, në Tiranë, me qëllim
  privatizimi”........................................................
  7541
  Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Sadetin
  Sharkiqi..............................................................
  7546

  Nr.139 18 tetor 2010
  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Vendim i KM
  nr.750, datë 14.7.2010
  Për miratimin e rregullave të inspektimit karantinor
  fitosanitar..............................................................
  7551
   
 3. gene

  gene Forumium praecox

  Nr.140 20 tetor 2010
  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Ligj nr.10 314
  datë 16.9.2010
  Për ratifikimin e protokollit shtesë të marrëveshjes ndërmjet
  Republikës së Shqipërisë dhe Agjencisë Ndërkombëtare të
  Energjisë Atomike për zbatimin e garancive në të gjitha
  veprimtaritë bërthamore të Shqipërisë............................
  7611
  Ligj nr.10 322
  datë 23.9.2010
  Për ratifikimin e shtesës së kontratës koncesionare “Për
  prodhimin dhe shpërndarjen e kartave të identitetit dhe të
  pasaportave elektronike” ndërmjet Ministrisë së Brendshme të
  Republikës së Shqipërisë dhe grupimit të SAGEM SECURITE
  dhe Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve………………
  7639
  Urdhër i MD
  nr.6777/5, datë 30.9.2010
  Për miratimin e rregullores “Për marrëdhënien e gjykatës
  me publikun”.........................................................
  7639

  Nr.141 22 tetor 2010
  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Ligj nr.10 336
  datë 21.10.2010
  Për një ndryshim në ligjin nr.10 267, datë 15.4.2010 “Për
  ratifikimin e marrëveshjes së mandatimit ndërmjet
  Republikës së Shqipërisë dhe Deutsche Bank AG, London e
  J.P. Morgan Securities, LTD, si menaxherë bashkëdrejtues,
  për transaksionin e emetimit të Eurobondit, deri në 400
  milionë euro, dhe miratimin e dokumenteve të tjera të
  transaksionit”, të ndryshuar……………………………………
  7651
  Vendim i KM
  nr.762, datë 1.9.2010
  Për miratimin e marrëveshjes së rinovuar, ndërmjet Këshillit
  të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe shoqërisë
  “Microsoft Corporation”, për projektin e partneritetit
  strategjik në fushën e teknologjisë së informacionit………….
  7651
  Vendim i KM
  nr.764, datë 28.9.2010
  Për miratimin, në parim, të një marrëveshjeje ndihme,
  ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë
  dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës “Për
  qeverisjen me drejtësi dhe në mënyrë demokratike e për
  investimin në njerëz e rritjen ekonomike”……………………
  7657
  Kërkesë e MPPT
  nr.4688/2, datë 27.9.2010
  Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të
  paluajtshme, pronë private, tokë arë dhe truall, që preken
  nga ndërtimi i segmentit rrugor “By Pass Plepa – Kavajë –
  Rrogozhinë”, loti 5, mbikalimi, loti 6, rrugët dytësore, loti
  1 dhe 2, rrugët dytësore nga ana e hekurudhës, loti 6-12
  objektet, loti 9, rrugët dytësore…………………………………
  7670
  Kërkesë e METE
  nr.2727/9, datë 29.9.2010
  Për shpronësim, me interes publik, të pasurive të
  paluajtshme, të tipit tokë bujqësore, tokë truall, ndërtim,
  shtëpi banimi dhe kulturave bujqësore, që preken nga
  ndërtimi dhe shfrytëzimi i linjës tregtare, me rrymë të
  vazhduar, të interkonjeksionit “Vlorë (Shqipëri) – Brindizi
  Jug (Itali)”…………………………………………………………
  7680
  Kërkesë e MPPT
  nr.5304/2, datë 30.9.2010
  Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të
  paluajtshme, pronë private, që preken si rezultat i ndërtimit
  të segmentit rrugor Maminas - Autostradë…………………..
  7684

  Nr.142 25 tetor 2010
  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Ligj nr.10 326
  datë 30.9.2010
  Për ratifikimin e “Marrëveshjes për RACVIAC – Qendra
  për Bashkëpunim për Sigurinë”…………………………………
  7691
  Ligj nr.10 327
  datë 30.9.2010
  Për disa shtesa në ligjin nr.9290, datë 7.10.2004 “Për
  produktet e ndërtimit”, të ndryshuar…………………………..
  7700
  Ligj nr.10 328
  datë 30.9.2010
  Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8952, datë
  10.10.2002 “Për dokumentin e identitetit të shtetasve
  shqiptarë”, të ndryshuar…………………………………………
  7701
  Ligj nr.10 329
  datë 30.9.2010
  Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9669, datë
  18.12.2006 “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet
  familjare”, të ndryshuar…………………………………………
  7703
  Dekret nr.6699
  datë 5.10.2010
  Për lejim lënieje të shtetësisë shqiptare………………………..
  7705
  Dekret nr.6701
  datë 6.10.2010
  Për dhënie të shtetësisë shqiptare………………………………
  7705
  Dekret nr.6718
  datë 11.10.2010
  Për dhënie të shtetësisë shqiptare……………………………….
  7706
  Vendim i KM
  nr.734, datë 1.9.2010
  Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave, për krijimin
  e rezervave strategjike të lëndës drusore në këmbë…………
  7706
  Vendim i KM
  nr.788, datë 29.9.2010
  Për shpalljen e zonës arkeologjike “A” të Gradishtës së
  Selcës, rrethi i Pogradecit, dhe miratimin e rregullores së
  administrimit……………………………………………………….
  7707
  Udhëzim i MPPT dhe MF
  nr.13/1, datë 8.9.2010
  Për disa ndryshime e shtesa në udhëzimin nr.6257, datë
  2.9.2008 “Mbi përcaktimin e masës së subvencionit për
  familjet që përfitojnë kredi të lehtësuara nga shteti”, i
  ndryshuar…………………………………………………………..
  7711
  Udhëzim i MF
  nr.35, datë 7.10.2010
  Për një ndryshim në udhëzimin nr.7, datë 16.6.2003 “Për
  akcizat”, i ndryshuar……………………………………………..
  7712
  Vendim i GJK
  nr.34, datë 8.10.2010
  Me objekt shfuqizimin e vendimit nr.156, datë 3.4.2009 të
  Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, të vendimit nr.65, datë
  12.2.2007 të Gjykatës së Apelit Durrës, të vendimit nr.293,
  datë 11.5.2006 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, të
  vendimit nr.197, datë 3.6.2005 të Gjykatës së Apelit Durrës
  dhe të vendimit nr.310 datë 14.5.2004 të Gjykatës së
  Rrethit Gjyqësor Durrës, si të papajtueshme me Kushtetutën
  7714
   
 4. gene

  gene Forumium praecox

  Nr.143 27 tetor 2010
  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Vendim i KM
  nr.765, datë 24.9.2010
  Për një shtesë në vendimin nr.53, datë 21.1.2009 të Këshillit
  të Ministrave “Për ngarkimin e Ministrisë së Brendshme për
  kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për
  llogari të Kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të
  varësisë, për disa mallra dhe shërbime”, të ndryshuar ………
  7719
  Vendim i KM
  nr.766, datë 24.9.2010
  Për rishpërndarje fondesh, brenda buxhetit të vitit 2010,
  miratuar për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, për shpenzime
  korente, ndërmjet programeve ……………………………………
  7719
  Vendim i KM
  nr.767, datë 24.9.2010
  Për një shtesë në vendimin nr.228, datë 13.4.2001 të Këshillit
  të Ministrave “Për dietat e nëpunësve, që dërgohen me
  shërbim jashtë vendbanimit të tyre”, të ndryshuar …………....
  7720
  Vendim i KM
  nr.768, datë 24.9.2010
  Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme
  shtetërore, në komunën Hajmel, të qarkut të Shkodrës ……….
  7720
  Vendim i KM
  nr.769, datë 24.9.2010
  Për miratimin e listës paraprake të pronave të paluajtshme
  publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në
  përdorim të bashkisë Bajram Curri, të qarkut të Kukësit ……..
  7721
  Vendim i KM
  nr.770, datë 24.9.2010
  Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme
  publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në
  përdorim të bashkisë Roskovec, të qarkut të Fierit …………….
  7722
  Vendim i KM
  nr.771, datë 24.9.2010
  Për një shtesë në vendimin nr.591, datë 23.7.2010 të Këshillit
  të Ministrave “Për disiplinimin e përdorimit të fondeve
  buxhetore”, të ndryshuar …………………………....…………….
  7723
  Vendim i KM
  nr.772, datë 24.9.2010
  Për zbatimin e Rregullores Ndërkombëtare të Shëndetit ……..
  7723
  Vendim i KM
  nr.775, datë 24.9.2010
  Për administrimin e financimeve të huaja në Republikën e
  Shqipërisë ………………………………………………………….….
  7724
  Vendim i KM
  nr.776, datë 24.9.2010
  Për caktimin e shpërblimit të kryetarit dhe të anëtarëve të
  këshillit drejtues të Autoritetit të Aviacionit Civil ………….….
  7727
  Vendim i KM
  nr.777, datë 24.9.2010
  Për miratimin e rregullave për kryerjen e inspektimit,
  çështjet, metodologjinë, frekuencat e për mënyrën e njoftimit
  dhe të procedurave që ndjek administratori për zbatimin e
  tyre…………………………………………………….……………….
  7727
  Vendim i KM
  nr.778, datë 24.9.2010
  Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive
  të paluajtshme, pronë private, tokë arë, që preken nga
  ndërtimi i segmentit rrugor “By Pass, Plepa-Kavajë -
  Rrogozhinë, lotet 9, 10, 11 e 12” …………………………....….
  7730
  Vendim i KM
  nr.779, datë 24.9.2010
  Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive
  të paluajtshme, pronë private (tokë arë, truall dhe objekte), që
  preken nga ndërtimi i segmentit rrugor “Unaza veriore, Korçë
  (dritat e verdha, kryqëzimi Korçë - Kapshticë)” ……………….
  7732
  Vendim i KM
  nr.781, datë 29.9.2010
  Për disa ndryshime në vendimin nr.513, datë 30.6.2010 të
  Këshillit të Ministrave “Për shpronësimin, për interes publik,
  të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që
  preken nga ndërtimi i linjës 400 kV, Tiranë-Podgoricë, qarku
  Durrës”……………………………………….……………………….
  7739
  Vendim i KM
  nr.782, datë 29.9.2010
  Për disa shtesa në vendimin nr.591, datë 23.7.2010 të
  Këshillit të Ministrave “Për disiplinimin e përdorimit të
  fondeve buxhetore”, të ndryshuar …………………………........
  7741
  Vendim i KM
  nr.783, datë 29.9.2010
  Për një ndryshim në vendimin nr.638, datë 18.9.2003 të
  Këshillit të Ministrave “Për miratimin e strukturës dhe të
  nivelit të pagave të punonjësve të infermieristikës, në sistemin
  e Ministrisë së Shëndetësisë”, të ndryshuar ……...…………….
  7742
  Vendim i KM
  nr.784, datë 29.9.2010
  Për disa ndryshime në vendimin nr.306, datë 27.6.2002 të
  Këshillit të Ministrave “Për miratimin e strukturës dhe të
  nivelit të pagave të punonjësve me arsim të lartë në sistemin e
  Ministrisë së Shëndetësisë dhe Spitalin Ushtarak Qendror
  Universitar, në sistemin e Ministrisë së Mbrojtjes”, të
  ndryshuar ……………………………………....…………………….
  7745
  Vendim i KM
  nr.785, datë 29.9.2010
  Për dhënien e lejes për hapjen e institucionit arsimor privat
  parauniversitar, kopsht “École française, Jules Verne” …..….
  7748
  Vendim i KM
  nr.786, datë 29.9.2010
  Për kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit në institucionet
  publike të arsimit të latë, për ciklin e dytë të studimeve
  “Master i Shkencave”, për vitin akademik 2010-2011 ……….
  7748
  Udhëzim i MF
  nr.34, datë 6.10.2010
  Për disa shtesa e ndryshime në udhëzimin nr.24, datë
  2.9.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e
  Shqipërisë”, të ndryshuar ……………………………………...….
  7754

  Nr.144 29 tetor 2010
  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Vendim i KM
  nr.791, datë 24.9.2010
  Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.1555, datë
  12.11.2008 të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e
  rregullave të regjistrimit dhe kritereve të vlerësimit të
  produkteve për mbrojtjen e bimëve”…………………………
  7759
  Vendim i KKRT
  nr.99, datë 24.9.2010
  Për rinovimin e licencës së subjektit radiofonik privat
  vendor “Radio Ime” ……………………………………………..
  7807
  Vendim i KKRT
  nr.100, datë 24.9.2010
  Për rinovimin e licencës së subjektit televiziv privat kabllor
  “Tv kabllor Multivizion” ………………………………………
  7807
  Vendim i KKRT
  nr.105, datë 24.9.2010
  Për heqjen e licencës së subjektit televiziv privat vendor
  “Tv Scutary” ……………………………………………………..
  7808
   
 5. gene

  gene Forumium praecox

  Nr.145 1 nëntor 2010
  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Ligj nr.10 330
  datë 14.10.2010
  Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në memorandumin e
  mirëkuptimit për organizimin, administrimin, sigurinë,
  financimin dhe plotësimin me personel të Qendrës së
  Përbashkët të Informacionit (Intelligence Fusion Centre-
  IFC).…………………………………………………………………..
  7813
  Vendim i KM
  nr.836, datë 21.10.2010
  Për një shtesë në vendimin nr.591, datë 23.7.2010 të
  Këshillit të Ministrave “Për disiplinimin e përdorimit të
  fondeve buxhetore”, të ndryshuar ………………………………
  7835

  Nr.146 4 nëntor 2010
  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Vendim i KM
  nr.787, datë 24.9.2010
  Për një ndryshim dhe shtesë në vendimin nr.399, datë
  27.3.2008 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e masës
  së shpërblimit të anëtarëve të rregullt dhe të anëtarëve të
  përhershëm të Akademisë së Shkencave”…………………….. 7841
  Vendim i BSH
  nr.65, datë 29.9.2010
  Për disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren “Për
  mbikëqyrjen e shoqërive të kursim-kreditit dhe të unioneve
  të tyre”……………………………………………………………… 7841
  Vendim i BSH
  nr.67, datë 13.10.2010
  Për miratimin e rregullores “Mbi përmbajtjen e
  informacionit dhe funksionimin e Regjistrit të Kredive në
  Bankën e Shqipërisë”…………………………………………….. 7842
  Vendim i BSH
  nr.68, datë 13.10.2010
  Për miratimin e udhëzimit “Për procedurën e nxjerrjes së
  raportit mbi kredimarrësin dhe rishikimin e të dhënave që
  mbahen në Regjistrin e Kredive”……………………………... 7855
  Vendim i BSH
  nr.72, datë 13.10.2010
  Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e
  veprimtarive shtesë nga Banka Kombëtare Tregtare sh.a..... 7864
  Kërkesë e MPPT
  nr.1160/4, datë 30.9.2010
  Për shpronësim për interes publik të pasurive të
  paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i
  segmentit rrugor “Bajram Curri-Dragobi-Cerem”………….. 7865
  Kërkesë e MPPT
  nr.4689/4, datë 30.9.2010
  Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të
  paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i
  segmentit rrugor “Rruga hyrëse Berat” (shtesat)……………. 7868
  Kërkesë e MPPT
  nr.2842/3, datë 30.9.2010
  Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të
  paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i rrugës
  “Transballkanike Vlorë”…………………………………………. 7869
  Kërkesë e MPPT
  nr.4095/2, datë 30.9.2010
  Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të
  paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i
  segmentit rrugor “Dublimi i rrugës Fushë-Krujë – Milot”
  dhe “Nënkalimi – Fushë-Mamurras”………………………….. 7870

  Nr.147 6 nëntor 2010
  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Vendim i Kuvendit
  nr.64, datë 14.10.2010
  Për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr.3, datë
  16.9.2009 “Për caktimin e përbërjes së komisioneve të
  përhershme të Kuvendit”, të ndryshuar.........................
  7881
  Vendim i Kuvendit
  nr.65, datë 21.10.2010
  Për dërgimin e çështjes në Gjykatën Kushtetuese për të
  konstatuar papajtueshmërinë me mandatin të deputetit Ilir
  Beqja..................................................................
  7881
  Vendim i Kuvendit
  nr.66, datë 21.10.2010
  Për ndërtimin e Kompleksit të ri Parlamentar.................
  7881
  Dekret nr.6733
  datë 20.10.2010
  Për dhënie të shtetësisë shqiptare...............................
  7882
  Vendim i KM
  nr.563, datë 14.7.2010
  Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave të
  hollësishme të bashkëpunimit të Shërbimit Përmbarimor me
  Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe
  të Konfiskuara, si dhe pagesën përkatëse për Shërbimin e
  Përmbarimit.........................................................
  7883
  Udhëzim i MPÇSSHB
  nr.1945, datë 4.10.2010
  Për zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave nr.617,
  datë 7.9.2006 “Për përcaktimin e treguesve të vlerësimit
  dhe të monitorimit të programeve të ndihmës ekonomike,
  të pagesës për personat me aftësi të kufizuar dhe të
  shërbimeve shoqërore”............................................
  7884
  Udhëzim i MPPT dhe i MF
  nr.36, datë 7.10.2010
  Për një ndryshim në udhëzimin nr.40, datë 24.12.2008
  “Për caktimin e tarifës së shërbimit për kalimin me avion
  të kufirit të Republikës së Shqipërisë”..........................
  7906
  Vendim i GJK
  nr.35, datë 27.10.2010
  Me objekt: 1. Konstatimin e cenimit të së drejtës për
  proces të rregullt ligjor si rezultat i moszbatimit të vendimit
  gjyqësor të formës së prerë nr.917, datë 20.6.2008 të
  Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat.
  2. Detyrimi e Inspektoratit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar
  të ekzekutojë këtë vendim, të dëmshpërblejë dëmin
  financiar për vonesën e pagesës dhe dëmin jofinanciar në
  shumën 3 000 euro, si dhe të paguajë kostot dhe
  shpenzimet në shumën 3 000 euro.…………………………..
  7906
  Vendim i ERE
  nr.69, datë 30.9.2010
  Për miratimin e rregullave për garancitë financiare të
  pjesëmarrësve për regjistrimin në tregun e energjisë
  elektrike..............................................................
  7910
  Vendim i ERE
  nr.70, datë 6.10.2010
  Për një ndryshim në vendimin nr.45, datë 30.7.2007 “Për
  miratimin e memorandumit të mirëkuptimit mbi
  bashkëpunimin ndërmjet Entit Rregullator të Sektorit të
  Energjisë Elektrike të Shqipërisë dhe Entit Rregullator të
  Tregut të Energjisë Elektrike të Turqisë........................
  7911
  Vendim i ERE
  nr.71, datë 11.10.2010
  Për fillimin e procedurave të shqyrtimit të aplikimit të
  KESH sh.a. për miratimin e planit të investimeve të vitit
  2011...................................................................
  7911
  Vendim i ERE
  nr.72, datë 11.10.2010
  Për fillimin e procedurave të shqyrtimit të aplikimit të OST
  sh.a. për miratimin e planit të investimeve të vitit 2011.....
  7912
  Vendim i ERE
  nr.73 datë 11.10.2010
  Për licencimin e shoqërisë “Koka & Ergi Energy Peshk”
  sh.p.k.................................................................
  7912
  Vendim i ERE
  nr.74, datë 11.10.2010
  Për fillimin e procedurave të licencimit të shoqërisë
  “Ylliad” sh.p.k. në aktivitetin e tregtimit të energjisë
  elektrike..............................................................
  7913
  Vendim i ERE
  nr.75, datë 11.10.2010
  Për fillimin e procedurave të licencimit të shoqërisë
  “Energy Plus” sh.p.k. në aktivitetin e tregtimit të energjisë
  elektrike.............................................................
  7914
  Vendim i ERE
  nr.76, datë 11.10.2010
  Për fillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë
  “Energy Plus” sh.p.k. ............................................
  7914
  Kërkesë e MPPT
  nr.4140/2, datë 14.10.2010
  Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të
  paluajtshme pronë private, që preken nga ndërtimi i
  segmentit rrugor “Kalimash-Morinë” ..........................
  7915
  Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur të shtetasit
  Lefter Luman Beqari..............................................
  7917
   
 6. gene

  gene Forumium praecox

  Nr.148 8 nëntor 2010
  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Vendim i KM
  nr.794, datë 6.10.2010
  Për licencimin e shkollës së lartë private “Tirana Business
  University”, Tiranë …………………………………………………
  7921
  Vendim i KM
  nr.795, datë 6.10.2010
  Për kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit në institucionet
  publike të arsimit të lartë, për ciklin e dytë të studimeve,
  “Master profesional”, për vitin akademik 2010 – 2011……
  7922
  Vendim i KM
  nr.796, datë 8.9.2010
  Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.787, datë
  14.12.2005 të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e
  kritereve, të procedurave dhe të masës së ndihmës
  ekonomike”, të ndryshuar …………………………………………
  7928
  Vendim i KM
  nr.799, datë 29.9.2010
  Për një shtesë në vendimin nr.549, datë 26.8.1996 të
  Këshillit të Ministrave “Për caktimin e tarifave të shërbimit
  të zyrave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, të
  ndryshuar …………………………………………………………….
  7929
  Vendim i KM
  nr.800, datë 29.9.2010
  Për një ndryshim në vendimin nr.730, datë 7.11.2007 të
  Këshillit të Ministrave “Për dhënien në përdorim Agjencisë
  Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Ministrisë së
  Integrimit, Avokatit të Prokurimeve Publike, Qendrës
  Kombëtare të Regjistrimit dhe Agjencisë së Prokurimit
  Publik të disa mjediseve të ndërtesës (godinës) së ish-
  INIMA-s”, të ndryshuar …………………………………………
  7929
  Vendim i KM
  nr.801, datë 29.9.2010
  Për shfuqizimin e vendimit nr.513, datë 21.9.2000 të
  Këshillit të Ministrave “Për detyrimin e mjekëve që duan të
  specializohen” ……………………………………………………..
  7933
  Vendim i KM
  nr.802, datë 29.9.2010
  Për rishpërndarje fondesh buxhetore, për shpenzime korente,
  ndërmjet programeve, brenda buxhetit të vitit 2010, miratuar
  për Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të
  Barabarta …………………………………………………………….
  7933
  Vendim i KM
  nr.803, datë 6.10.2010
  Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2010, miratuar për
  Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare, për rritjen e pagave të
  punonjësve ……………………………………………………………
  7934
  Vendim i KM
  nr.804, datë 6.10.2010
  Për dhënie fondi shtesë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve,
  për financimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar komune,
  në komunën Trebinjë, qarku Korçë, më 24 tetor 2010 ………
  7934
  Vendim i KM
  nr.805, datë 6.10.2010
  Për disa shtesa në vendimin nr.591, datë 23.7.2010 të
  Këshillit të Ministrave “Për disiplinimin e përdorimit të
  fondeve buxhetore”, të ndryshuar ………………………………
  7935
  Vendim i KM
  nr.806, datë 6.10.2010
  Për miratimin e listës paraprake të pronave të paluajtshme
  publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në
  përdorim të komunës Petran, të qarkut të Gjirokastrës ………
  7936
  Vendim i KM
  nr.807, datë 6.10.2010
  Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të
  pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga
  ndërtimi i segmentit rrugor Levan – Tepelenë …………………
  7937
  Vendim i KM
  nr.809, datë 6.10.2010
  Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të
  paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi
  ose në përdorim të komunës Zerqan, të qarkut të Dibrës …..
  7953
  Vendim i KM
  nr.810, datë 6.10.2010
  Për rishpërndarje fondesh, ndërmjet programeve, në buxhetin
  e vitit 2010, miratuar për Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës
  7954
  Vendim i KM
  nr.811, datë 6.10.2010
  Për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së
  Arsimit dhe Shkencës, për universitetin “Ismail Qemali”,
  Vlorë, për ndërtimin e një kampusi të ri universitar, të
  pronës, tokë bujqësore, të ndodhur në fshatin Akërni,
  komuna Novoselë, në qarkun e Vlorës, aktualisht në
  dispozicion të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të
  Pronave, si fond për kompensimin fizik, dhe për një
  ndryshim në vendimin nr.868, datë 18.6.2008 të Këshillit të
  Ministrave “Për krijimin e fondit të kompensimit fizik nga
  fondi i tokës bujqësore” ……………………………………………
  7954
  Vendim i KM
  nr.812, datë 6.10.2010
  Për disa ndryshime në vendimin nr.463, datë 5.7.2006 të
  Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Planit Kombëtar për
  Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit”, të
  ndryshuar ……………………………………………………………
  7955
  Udhëzim i MB dhe MPPT
  nr.5688/1,datë 12.10.2010
  Për zbatimin e masave të përbashkëta në disiplinimin e
  shërbimit taksi të transportit të udhëtarëve ……………………
  7956
   
 7. gene

  gene Forumium praecox

  Nr.149 8 nëntor 2010
  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Ligj nr.10 331
  datë 14.10.2010
  Për ratifikimin e “Marrëveshjes së kredisë së eksportit
  ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë,
  përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Unicredit Bank
  Austria AG për financimin e modernizimit të 6 spitaleve
  rajonale kryesore (përmirësimi i imazherisë diagnostike)”…..
  7961
  Ligj nr.10 332
  datë 14.10.2010
  Për ratifikimin e “Marrëveshjes së financimit ndërmjet
  Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe
  Komisionit të Komuniteteve Europiane “Për programin
  ndërkufitar ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë, për vitin 2009,
  të komponentit të dytë të Instrumentit të Ndihmës së
  Paraaderimit (IPA) - Bashkëpunimi ndërkufitar për
  Shqipërinë””…………………………………………………………
  7977

  Nr.150 11 nëntor 2010
  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Vendim i KM
  nr.797, datë 29.9.2010
  Për miratimin e rregullores higjieno-sanitare “Për
  administrimin e cilësisë së ujërave të larjes”………………
  7997
  Vendim i KM
  nr.846, datë 27.10.2010
  Për një shtesë në vendimin nr.862, datë 5.12.2007 të
  Këshillit të Ministrave “Për unifikimin e procedurave të
  kontrollit të territorit nga Inspektorati Ndërtimor e
  Urbanistik Kombëtar e ai vendor”…………………………..
  8010

  Nr.151 12 nëntor 2010
  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Ligj nr.10 333
  datë 14.10.2010
  Për ratifikimin e “Marrëveshjes financiare ndërmjet
  Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe
  Komisionit të Komuniteteve Europiane “Për programin
  ndërkufitar ndërmjet Shqipërisë dhe Malit të Zi, për vitin
  2009, të komponentit të dytë të Instrumentit të Ndihmës
  së Paraaderimit (IPA) - Bashkëpunimi ndërkufitar për
  Shqipërinë””…………………………………………………….
  8021
  Ligj nr.10 334
  datë 14.10.2010
  Për ratifikimin e “Marrëveshjes financiare ndërmjet
  Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe
  Komisionit të Komuniteteve Europiane “Për programin
  ndërkufitar Shqipëri - ish-Republika Jugosllave e
  Maqedonisë, për vitin 2009, të komponentit të dytë të
  Instrumentit të Ndihmës së Paraaderimit (IPA) -
  Bashkëpunimi ndërkufitar për Shqipërinë””…..............
  8037
  Vendim i KM
  nr.818, datë 13.10.2010
  Për një ndryshim në vendimin nr.1691, datë 10.10.2007
  të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e listës së
  inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i
  kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së
  Brendshme, për prefektët në qarqe dhe administratën e
  prefektëve, nënprefektët dhe administratën e
  nënprefektëve dhe për Drejtorinë e Përgjithshme të
  Emergjencave Civile (Drejtorisë së PMNZSH-së)” ……..
  8054
  Vendim i KM
  nr.819, datë 13.10.2010
  Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të
  pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga
  sistemimi i bllokut nr. 2, në bashkinë e Delvinës………...
  8055
  Vendim i KM
  nr.820, datë 13.10.2010
  Për miratimin e listës së inventarit të pronave të
  paluajtshme shtetërore, të institucioneve të varësisë, të
  cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së
  Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit……..
  8056

  Nr.152 18 nëntor 2010

  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Ligj nr. 10 335
  datë 14.10.2010
  Për ratifikimin e “Marrëveshjes së financimit ndërmjet
  Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe
  Komisionit të Komuniteteve Europiane “Për programin e
  financimit të pjesëmarrjes së Shqipërisë në programet
  transnacionale ERDF të objektivit të bashkëpunimit
  territorial europian “Europa Juglindore dhe Mesdheu” të
  Instrumentit të Ndihmës së Paraaderimit (IPA), komponenti
  i bashkëpunimit ndërkufitar për vitin 2009””...................
  8061
  Vendim i KM
  nr.822, datë 6.10.2010
  Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.1290, datë
  23.12.2009 të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e
  kritereve bazë të sektorëve që do të mbështeten dhe të
  masave të përfitimit nga fondi i programit për bujqësinë dhe
  zhvillimin rural”, të ndryshuar....................................
  8075
  Vendim i KM
  nr.824, datë 13.10.2010
  Për pjesëmarrjen në stërvitje të dy kompanive të forcave
  tokësore të Forcave të Armatosura të Republikës së
  Shqipërisë, në Qendrën e Bashkuar Ndërkombëtare të
  Gatishmërisë (JMRC), në Hohenfels, Gjermani................
  8076
  Vendim i KM
  nr.826, datë 13.10.2010
  Për kuotat e pranimeve në institucionet publike të arsimit të
  lartë dhe tarifat e shkollimit për studimet e ciklit të parë, me
  kohë të pjesshme, e të edukimit në distancë, në vitin
  akademik 2010 – 2011............................................
  8076
  Vendim i KM
  nr.827, datë 6.10.2010
  Për disa ndryshime në vendimin nr.488, datë 23.4.2008 të
  Këshillit të Ministrave “Për kalimin në përgjegjësi
  administrimi të Ministrisë së Drejtësisë të pronës së
  paluajtshme nr.663, truall, ish-reparti ushtarak i artilerisë,
  nr.6650 në Parangua, Berat, si dhe për një ndryshim në
  vendimin nr.515, datë 18.7.2003 të Këshillit të Ministrave
  “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të
  paluajtshme shtetërore, të cilat janë në përgjegjësi
  administrimi të Ministrisë së Mbrojtjes””.......................
  8082
  Vendim i KM
  nr.828, datë 13.10.2010
  Për disa shtesa në vendimin nr. 1282, datë 23.12.2009 të
  Këshillit të Ministrave “Për kuotën e pranimit dhe tarifën e
  shkollimit në programet e ciklit të tretë, të studimeve
  specializuese afatgjata, në Fakultetin e Mjekësisë të
  Universitetit të Tiranës, për vitin akademik 2009-2010”....
  8083
  Vendim i KM
  nr.829, datë 28.7.2010
  Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Ministria e
  Mbrojtjes te Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes
  së Konsumatorit, të pronës “Qendër rekrutim- mobilizimi”,
  në Elbasan, dhe kalimin në përgjegjësi administrimi, nga
  Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së
  Konsumatorit, te Ministria e Mbrojtjes, të pronës
  “Laborator ushqimi”, në Elbasan, si dhe për disa ndryshime
  në vendimin nr.515, datë 18.7.2003 të Këshillit të
  Ministrave “Për miratimin e listës së inventarit të pronave
  të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi
  administrimi Ministrisë së Mbrojtjes”...........................
  8084
  Vendim i KM
  nr.830, datë 13.10.2010
  Për një shtesë në vendimin nr.903, datë 26.8.2009 të
  Këshillit të Ministrave “Për krijimin e Agjencisë së
  Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit”....................
  8085
  Vendim i KM
  nr.831, datë 20.10.2010
  Për ngritjen e Komitetit Ndërministror të Emergjencës
  Civile, për përballimin e situatës së krijuar, si pasojë e
  kushteve atmosferike.............................................
  8085
  Vendim i KM
  nr.835, datë 21.10.2010
  Për një shtesë dhe ndryshim fondi në buxhetin e vitit 2010,
  miratuar për Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe
  Energjetikës .....................................................
  8086
  Vendim i KM
  nr.837, datë 21.10.2010
  Për shkarkimin dhe emërimin në detyrë të prefektit të
  qarkut Vlorë..........................................................
  8086
  Vendim i KM
  nr.864, datë 23.7.2010
  Për pajisjen me numër telefoni celular të personave
  juridikë, publikë..................................................
  8087
  Udhëzim i MF
  nr.37, datё 5.11.2010
  Për funksionet, përgjegjësitë dhe procedurat që do të
  zbatohen nga Avokati i Tatimpaguesve dhe procedurat që
  do të ndiqen nga tatimpaguesit................................
  8089
   
 8. gene

  gene Forumium praecox

  Nr.153 18 nëntor 2010
  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Vendim i KM
  nr.816, datë 13.10.2010
  Për rishpërndarje fondesh në buxhetin vitin 2010,
  miratuar për Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe
  Energjetikës......................................................
  8101
  Vendim i KM
  nr.825, datë 13.10.2010
  Për miratimin e listave të mbetjeve që lejohen të
  importohen për qëllime përdorimi, riciklimi dhe
  përpunimi..........................................................
  8102
  Udhëzim i MF
  nr.38, datë 15.11.2010
  Për disa shtesa e ndryshime në udhëzimin nr.7, datë
  16.6.2003 “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të
  ndryshuar...........................................................
  8122
  Vendim i ERE
  nr.77, datë 15.10.2010
  Për mosmiratimin e disa shtesave në Kodin e Matjes..... 8124
  Vendim i ERE
  nr.78, datë 22.10.2010
  Mbi lidhjen e kontratave të negociuara nga shoqeria
  “CEZ shpërndarja” sh.a. me shoqëritë “CEZ AS” dhe
  “EFT AG”........................................................
  8125
  Vendim i shkurtuar për shpalljen të vdekur të shtetasve
  Qirjako Adhamidhi dhe Anastas Adhamidhi................
  8125
   
 9. gene

  gene Forumium praecox

  Nr.154 24 nëntor 2010
  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Ligj nr.10 337
  datë 21.10.2010
  Për një shtesë dhe ndryshim në ligjin nr.10 083, datë 23.2.2009
  “Për miratimin e kontratës së koncesionit ndërmjet Ministrisë së
  Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, si autoritet kontraktues,
  dhe AVN AG, STATKRAFT AS dhe Devoll Hydropower sh.a.,
  si bashkëkoncesionarë për projektimin, financimin, ndërtimin,
  marrjen në pronësi, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe transferimin
  e projektit të hidrocentralit në lumin Devoll, në Republikën e
  Shqipërisë”……………………………………………………………….
  8129
  Ligj nr.10 338
  datë 21.10.2010
  Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Republikës së
  Shqipërisë dhe Mbretërisë së Spanjës për shmangien e tatimit të
  dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal, në lidhje me
  tatimin mbi të ardhurat” ……………………………………………..
  8135
  Vendim i KM
  nr.855, datë 21.10.2010
  Për një shtesë në vendimin nr.586, datë 7.7.2010 të Këshillit të
  Ministrave “Për kuotat e pranimit në institucionet publike të
  arsimit të lartë, cikli i parë i studimeve me kohë të plotë, si dhe
  për tarifat e shkollimit, për vitin akademik 2010-2011”, të
  ndryshuar………………………………………………………………..
  8148
  Vendim i KM
  nr.856, datë 21.10.2010
  Për miratimin e listës paraprake të pronave të paluajtshme
  publike, shtetërore, që transferohen, në pronësi ose në
  përdorim, të komunës Petrelë, të qarkut të Tiranës………………
  8149
  Vendim i KM
  nr.857, datë 21.10.2010
  Për miratimin e listës paraprake të pronave të paluajtshme
  publike, shtetërore, që transferohen, në pronësi ose në
  përdorim, të bashkisë Konispol, të qarkut të Vlorës………………
  8150
  Vendim i KM
  nr.859, datë 27.10.2010
  Për një shtesë në listën përfundimtare të pronave të paluajtshme
  publike, shtetërore, që transferohen, në pronësi ose në
  përdorim, të komunës Drenovë, të qarkut të Korçës, miratuar
  me vendimin nr.742, datë 8.9.2010 të Këshillit të
  Ministrave………………………………………………………………..
  8151
  Vendim i KM
  nr.860, datë 27.10.2010
  Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të
  paluajtshme, pronë private, tokë truall dhe objekte, që preken
  nga ndërtimi i segmentit rrugor “Porto Romano-Durrës, loti I”.
  8151
  Vendim i KM
  nr.863, datë 27.10.2010
  Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.66, datë 3.2.2010
  të Këshillit të Ministrave “Për riorganizimin e drejtorive
  arsimore rajonale dhe zyrave arsimore”…………………………….
  8155
  Vendim i KM
  nr.867, datë 5.11.2010
  Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2010, miratuar për
  Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare…………………………………
  8155
  Vendim i KM
  nr.868, datë 27.10.2010
  Për shpenzimet dhe koston ekonomike për zbatimin e
  procedurave për mbledhjen e detyrimeve nga subjektet debitore
  që kanë përfituar nga fondi kundërparti dhe “Non Project Grand
  Aid”, të ardhura nga grantet japoneze për sektorin e bujqësisë e
  të ushqimit……………………………………………………………….
  8156
  Vendim i KM
  nr.873, datë 3.11.2010
  Për caktimin e datës së fillimit e të përfundimit të regjistrimit të
  përgjithshëm të njësive ekonomike jobujqësore, si dhe të afatit
  të publikimit të të dhënave statistikore………….....................
  8156
  Vendim i KM
  nr.874, datë 3.11.2010
  Për trajnimin e personelit të regjistrimit të përgjithshëm të
  njësive ekonomike jobujqësore……………………………………….
  8157
  Vendim i KM
  nr.877, datë 3.11.2010
  Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të
  paluajtshme, pronë private, që preken si rezultat i realizimit të
  rezervuarit grumbullues të ujërave të shiut, Korçë……………....
  8158
  Vendim i KM
  nr.879, datë 3.11.2010
  Për një shtesë në vendimin nr.138, datë 14.3.2007 të Këshillit të
  Ministrave “Për procedurën e trajtimit të armëve, teknikës dhe
  pajisjeve të forcave të armatosura, të hequra nga armatimi dhe
  përdorimi”………………………………………………………………..
  8159
  Vendim i KM
  nr.880, datë 3.11.2010
  Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2010, miratuar për
  Ministrinë e Shëndetësisë, për mbulimin e shpenzimeve të
  mjekimit në Greqi, të fëmijës Morel Pashallari……………………
  8160
  Vendim i KM
  nr.881, datë 3.11.2010
  Për caktimin e zonave të vendosjes së antenave të komunikimit
  dhe të atyre radio-televizive në parkun kombëtar “Mali i Dajtit”
  8160
  Vendim i KM
  nr.882, datë 5.11.2010
  Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2010, miratuar,
  përkatësisht, për Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe
  Energjetikës dhe Ministrinë e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe
  Sporteve, për pagesën e detyrimeve ndaj Komisionit Europian…
  8162
  Vendim i KM
  nr.883, datë 9.11.2010
  Për një shtesë në vendimin nr.591, datë 23.7.2010 të Këshillit të
  Ministrave “Për disiplinimin e përdorimit të fondeve
  buxhetore”, të ndryshuar………………………………………………
  8162
  Udhëzim i KM
  nr.6, datë 21.10.2010
  Për zbatimin e ligjit nr.10 289, datë 17.6.2010 “Për mënyrën e
  trajtimit ekonomik e financiar dhe për dhënie ndihme të
  menjëhershme familjeve të punonjësve të Policisë së Shtetit, të
  Gardës së Republikës, të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm,
  të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të Forcave
  të Armatosura, të Shërbimit Informativ të Shtetit dhe të Policisë
  së Burgjeve, që humbin jetën në krye apo për shkak të
  detyrës”……………………………………………………………………
  8163
   
 10. gene

  gene Forumium praecox

  Nr.155 24 nëntor 2010
  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Vendim i KM
  nr.838, datë 21.10.2010
  Për disa ndryshime në vendimin nr.784, datë 1.7.2009 të
  Këshillit të Ministrave “Për miratimin e dëmshpërblimit
  financiar për ish-të dënuarit politikë të regjimit komunist”
  8169
  Vendim i KM
  nr.839, datë 21.10.2010
  Për disa ndryshime në vendimin nr.707, datë 23.6.2009 të
  Këshillit të Ministrave “Për miratimin e dëmshpërblimit
  financiar për ish-të dënuarit politikë të regjimit komunist”
  8173
  Vendim i KM
  nr.841, datë 21.10.2010
  Për kryerjen e pagesave në kuadër të mbylljes së
  kontratave të financuara nga programet “PHARE” dhe të
  menaxhuara nga autoritetet shqiptare .........................
  8177
  Vendim i KM
  nr.842, datë 21.10.2010
  Për rishpërndarje fondesh në buxhetin e vitit 2010,
  miratuar për Ministrinë e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe
  Sporteve.............................................................
  8179
  Vendim i KM
  nr.843, datë 21.10.2010
  Për rishpërndarje fondesh në buxhetin e vitit 2010,
  miratuar për Ministrinë e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe
  Sporteve ............................................................
  8179
  Vendim i KM
  nr.844, datë 21.10.2010
  Për rishpërndarje fondesh, brenda buxhetit të vitit 2010,
  miratuar për Ministrinë e Shëndetësisë dhe lejimin e
  kryerjes së procedurave të prokurimit për fondet që
  prokurohen .........................................................
  8180
  Vendim i KM
  nr.845, datë 27.10.2010
  Për rishpërndarje fondesh buxhetore për shpenzimet
  korente, brenda programeve të miratuara për Ministrinë e
  Drejtësisë, në buxhetin e vitit 2010 ...........................
  8181
  Vendim i KM
  nr.847, datë 13.10.2010
  Për disa ndryshime në vendimin nr.586, datë 7.7.2010 të
  Këshillit të Ministrave “Për kuotat e pranimit në
  institucionet publike të arsimit të lartë, cikli i parë i
  studimeve me kohë të plotë, si edhe për tarifat e
  shkollimit, për vitin akademik 2010-2011” ..................
  8182
  Vendim i KM
  nr.848, datë 21.10.2010
  Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të
  pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga
  ndërtimi i linjës së tensionit të lartë 400 kV, Tiranë 2-
  Elbasan 2, qarku i Elbasanit.....................................
  8197
  Vendim i KM
  nr.849, datë 21.10.2010
  Për një shtesë në vendimin nr.71, datë 3.2.2010 të
  Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e numrit të
  punonjësve me kontratë të përkohshme, për vitin 2010, në
  njësitë e qeverisjes qendrore”, të ndryshuar .................
  8203
  Vendim i KM
  nr.929, datë 17.11.2010
  Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë..............
  8204
   
 11. gene

  gene Forumium praecox

  Nr.156 26 nëntor 2010
  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Vendim i KM
  nr.798, datë 29.9.2010
  Për miratimin e rregullores “Për administrimin e
  mbetjeve spitalore” ……………………………………………
  8209
  Vendim i KM
  nr.850, datë 21.10.2010
  Për përcaktimin e koeficientëve të indeksimit të bazës së
  vlerësimit vjetor, individual, për llogaritjen fillestare të
  pensioneve ………………………………………………………
  8221
  Vendim i KM
  nr.851, datë 21.10.2010
  Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të
  pasurive të paluajtshme, pronë private, të cilat preken
  nga zgjerimi i varrezave publike, në bashkinë e
  Librazhdit………………………………………………………..
  8222
  Vendim i KM
  nr.852, datë 21.10.2010
  Për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të
  Agjencisë së Mbikëqyrjes së Falimentimit ………………..
  8223
  Vendim i KM
  nr.854, datë 21.10.2010
  Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të
  pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga
  ndërtimi i segmentit rrugor “Unaza Fushë-Arrës”……….
  8224
  Udhëzim i KM
  nr.7, datë 10.11.2010
  Për disa ndryshime në udhëzimin nr.6, datë 21.10.2010
  të Këshillit të Ministrave “Për zbatimin e ligjit nr.10
  289, datë 17.6.2010 “Për mënyrën e trajtimit ekonomik e
  financiar dhe për dhënie ndihme të menjëhershme
  familjeve të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës
  së Republikës, të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm,
  të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të
  Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ të Shtetit
  dhe të Policisë së Burgjeve, që humbin jetën në krye apo
  për shkak të detyrës”” ………………………………………..
  8227
  Udhëzim i MASH
  nr.22, datë 29.7.2010
  Për emërimet e personelit mësimor dhe drejtues në
  arsimin parauniversitar ……………………………………….
  8228
  Udhëzim i MASH
  nr.28, datë 10.9.2010
  Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e
  parë të studimeve me kohë të plotë në institucionet
  publike të arsimit të lartë për vitin akademik 2010-2011..
  8229
  Udhëzim i MASH
  nr.29, datë 5.10.2010
  Për strukturën e vitit akademik 2010-2011 në
  institucionet publike të arsimit të lartë dhe masat që
  duhen marrë për zbatimin e saj ……………………………
  8233
  Udhëzim i MASH
  nr.30, datë 6.10.2010
  Për disa ndryshime në udhëzimin nr.28, datë 10.9.2010
  “Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e
  parë të studimeve me kohë të plotë në institucionet
  publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2010-2011.
  8234
  Udhëzim i MASH
  nr.31, datë 11.10.2010
  Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në
  programet e studimit të ciklit të dytë me kohë të plotë, në
  institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin
  akademik 2010-2011……………………………………………
  8235
  Udhëzim i MASH
  nr.32, datë 21.10.2010
  Për regjistrimin e kandidatëve fitues në ciklin e parë të
  studimeve me kohë të plotë në institucionet publike të
  arsimit të lartë për plotësimin e kuotave të parealizuara,
  për vitin akademik 2010-2011 ……………………………….
  8236
  Urdhër i MASH
  nr.460, datë 11.10.2010
  Për shpërndarjen e kuotave të pranimit për një program
  të dytë studimi dhe të kuotave për transferim studimesh,
  në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë, për vitin
  akademik 2010-2011……………………………………………
  8238
   
 12. gene

  gene Forumium praecox

  Nr.157 30 nëntor 2010
  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Vendim i KM
  nr.938, datë 17.11.2010
  Për kalimin në përgjegjësi administrimi të klubit sportiv
  “Dinamo”, nga Ministria e Brendshme te Ministria e
  Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, për Agjencinë e
  Shërbimit të Sporteve, dhe për një ndryshim në vendimin
  nr.250, datë 24.4.2003 të Këshillit të Ministrave “Për
  miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme
  shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi
  Ministrisë së Rendit Publik”, të ndryshuar ………………
  8249
  Udhëzim i MASH
  nr.21, datë 23.7.2010
  Për normat e punës mësimore-edukative dhe numrin e
  nxënësve për klasë në institucionet e arsimit
  parauniversitar ………………………………………………...
  8251
  Udhëzim i MASH
  nr.23, datë 30.7.2010
  Për njëvlershmërinë e studimeve në shkollat e mesme me
  kohë të plotë dhe me kohë të shkurtuar, në sistemin
  parauniversitar në Republikën e Shqipërisë………………..
  8255
  Udhëzim i MASH
  nr.26, datë 10.8.2010
  Për mbarëvajtjen e punës mësimore-edukative në
  sistemin e arsimit parauniversitar në vitin shkollor 2010-
  2011 ………………………………………………………………
  8256
  Udhëzim i MASH
  nr.34, datë 4.11.2010
  Për procedurat dhe afatet e miratimit për autoritetet
  drejtuese, rektor dhe ato të njësuar me to, që angazhohen
  me kohë të pjesshme në veprimtari mësimdhënieje,
  kërkimi apo në veprimtari të tjera në institucionet e tjera
  të arsimit të lartë, publik ose privat, brenda ose jashtë
  vendit……………………………………………………………..
  8265
  Vendim i KKRT
  nr.128, datë 22.10.2010
  Për reduktimin e kohës së vlefshmërisë së licencës së
  platformës private numerike satelitore “Tring”……………
  8266
  Vendim i KKRT
  nr.129, datë 22.10.2010
  Për heqjen e licencës së subjektit televiziv privat kabllor
  “Cable Tel”…………………………………………………….
  8269
  Vendim i KKRT
  nr.130, datë 22.10.2010
  Për heqjen e licencës së subjektit televiziv privat vendor
  “Tv Kuçova”……………………………………………………
  8270
  Vendim i KKRT
  nr.131, datë 22.10.2010
  Për heqjen e licencës së subjektit radiofonik privat
  vendor “Radio City” ………………………………………….
  8271
  Vendim i KKRT
  nr.132, datë 22.10.2010
  Për heqjen e licencës së subjektit radiofonik privat
  vendor “Radio Take 5”………………………………………..
  8272
  Vendim i KKRT
  nr.133, datë 22.10.2010
  Për rinovimin e licencës së subjektit radiofonik privat
  vendor “Radio Alfa & Omega”………………………………
  8274
  Vendim i KKRT
  nr.134, datë 22.10.2010
  Për rinovimin e licencës së subjektit televiziv privat
  vendor “Tv Channel 7”……………………………………….
  8274
  Vendim i KKRT
  nr.135, datë 22.10.2010
  Për rinovimin e licencës së subjektit televiziv privat
  vendor “Tv Bulqiza”………………………………………….
  8275
  Vendim i KKRT
  nr.136, datë 22.10.2010
  Për rinovimin e licencës së subjektit radiofonik me
  përsëritës “Radio BBC”……………………………………….
  8275
  Vendim i KKRT
  nr.137, datë 22.10.2010
  Për rinovimin e licencës së subjektit televiziv me
  përsëritës “Tv 5”……………………………………………….
  8276
  Vendim i KKRT
  nr.138, datë 22.10.2010
  Për rinovimin e licencës së subjektit televiziv privat
  vendor “Tv UTV Education”…………………………………
  8277
  Vendim i KKRT
  nr.139, datë 22.10.2010
  Për rinovimin e licencës së subjektit televiziv privat
  vendor “Tv AVN”……………………………………………
  8277
  Vendim i KKRT
  nr.141, datë 22.10.2010
  Për rinovimin e licencës së subjektit televiziv privat
  kabllor “Tv Kabllor Iliria” …………………………………..
  8277
  Vendim i KKRT
  nr.142, datë 22.10.2010
  Për rinovimin e licencës së subjektit televiziv privat
  kabllor “Tv kabllor Lissus”………………………………….
  8278
  Vendim i KKRT
  nr.143, datë 22.10.2010
  Për rinovimin e licencës së subjektit televiziv privat
  vendor “Tv Tirana”……………………………………………
  8278
  Vendim i KKRT
  nr.144, datë 22.10.2010
  Për rinovimin e licencës së subjektit televiziv privat
  kabllor “Tv kabllor Inkusat”………………………………...
  8279
  Vendim i KKRT
  nr.145, datë 22.10.2010
  Për rinovimin e licencës së subjektit radiofonik privat
  vendor “Radio Alfa”…………………………………………..
  8279
  Vendim i KKRT
  nr.146, datë 22.10.2010
  Për rinovimin e licencës së subjektit radiofonik privat
  vendor “Love Radio”…………………………………………
  8280
  Vendim i KKRT
  nr.147, datë 22.10.2010
  Për rinovimin e licencës së subjektit radiofonik me
  përsëritës “Radio Deutche Welle”…………………………..
  8280
  Vendim i KKRT
  nr.148, datë 22.10.2010
  Për rinovimin e licencës së subjektit televiziv privat
  kabllor “Tv kabllor Star”…………………………………….
  8281
  Vendim i KKRT
  nr.149, datë 22.10.2010
  Për rinovimin e licencës së subjektit televiziv privat
  kabllor “Tv kabllor Korça” ………………………………….
  8281
  Vendim i KKRT
  nr.185, datë 22.10.2010
  Për vlefshmërinë e licencës së subjektit televiziv privat
  kabllor “DI - Tv” ………………………………………………
  8282
  Vendim i KKRT
  nr.186, datë 22.10.2010
  Mbi vlefshmërinë e licencës së subjektit televiziv privat
  kombëtar “Tv Arbëria”……………………………………….
  8282
   
 13. gene

  gene Forumium praecox

  Nr.158 1 dhjetor 2010
  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Ligj nr.10 347
  datë 4.11.2010
  Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës ……………………… 8287
  Ligj nr.10 350
  datë 11.11.2010
  Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9323, datë
  25.11.2004 “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, të
  ndryshuar ………………………………………………………. 8299
  Ligj nr.10 351
  datë 11.11.2010
  Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10 033, datë
  11.12.2008 “Për lojërat e fatit”, të ndryshuar …………… 8301
  Vendim i KM
  nr.853, datë 21.10.2010
  Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të
  pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga
  ndërtimi i segmentit rrugor Sarandë-Krane-Konispol …... 8304
  Udhëzim i MASH
  nr.33, datë 1.11.2010
  Për kriteret dhe procedurat e shqyrtimit të kërkesave për
  licencë të institucioneve arsimore private dhe
  institucioneve arsimore plotësuese private
  parauniversitare ……………………………………………….. 8310
  Udhëzim i MASH
  nr.35, datë 5.11.2010
  Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e
  parë, të studimeve me kohë të pjesshme dhe edukimin në
  distancë, në institucionet publike të arsimit të lartë, në
  vitin akademik 2010-2011……………………………………. 8315
  Udhëzim i MD
  nr.4846/33, datë 3.11.2010
  Për procedurën dhe afatet e dorëzimit të dokumentacionit
  pas çregjistrimit të përmbaruesit gjyqësor privat ………... 8317
  Vendim i ERE
  nr.79, datë 3.11.2010
  Për ndryshimin e licencës së prodhimit të energjisë
  elektrike të shoqërisë “AMAL” sh.p.k. me seri Pv03k,
  nr.09 lëshuar me vendim të bordit të komisionerëve të
  ERE-s nr.18, datë 16.10.2003 …………………………….. 8318 Vendim i ERE
  nr.80, datë 3.10.2010
  Për fillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë
  “Ferar Energy” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të
  energjisë elektrike ……………………………………………. 8319
  Vendim i KKRT
  nr.187, datë 22.10.2010
  Për vlefshmërinë e licencës së subjektit televiziv privat
  vendor “Tv AOS” …………………………………………….. 8320
  Vendim i KKRT
  nr.188, datë 22.10.2010
  Për vlefshmërinë e licencës së subjektit televiziv privat
  vendor “Tv Color” …………………………………………... 8321
  Vendim i KKRT
  nr.191, datë 22.10.2010
  Për miratimin e ndryshimit të të dhënave të paraqitura në
  kërkesën për marrje licence nga personi fizik z.Ardian
  Dardha, licencuar për subjektin televiziv privat kabllor
  “Tv kabllor Luna” …………………………………………... 8322
   
 14. gene

  gene Forumium praecox

  Nr.159 3 dhjetor 2010
  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Ligj nr.10 339
  datë 28.10.2010
  Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën
  për të Drejtat e Njeriut dhe Biomjekësinë………………… 8327
  Ligj nr.10 340
  datë 28.10.2010
  Për pagesën e detyrimeve ndaj të tretëve të ndërmarrjeve
  dhe sh.a.-ve në pronësi të pushtetit vendor………………. 8337
  Ligj nr.10 341
  datë 28.10.2010
  Për standardizimin ushtarak në Forcat e Armatosura të
  Republikës së Shqipërisë……………………………………. 8338
  Ligj nr.10 342
  datë 28.10.2010
  Për miratimin e buxhetit faktik të shtetit të vitit 2009…… 8341
  Ligj nr.10 343
  datë 28.10.2010
  Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8438, datë
  28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar 8342
  Ligj nr.10 344
  datë 4.11.2010
  Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të
  Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së
  Republikës së Serbisë për bashkëpunimin në fushën e
  luftës kundër krimit të organizuar, trafikut të paligjshëm
  ndërkombëtar të lëndëve narkotike dhe terrorizmit
  ndërkombëtar”………………………………………………… 8346
  Ligj nr.10 345
  datë 4.11.2010
  Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr.8093, datë
  21.3.1996 “Për rezervat ujore”, të ndryshuar……………. 8350
  Ligj nr.10 346
  datë 4.11.2010
  Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9874, datë
  14.2.2008 “Për ankandin publik”…………………………. 8351
  Vendim i Kuvendit
  nr.67, datë 4.11.2010
  Për zgjedhjen e zonjës Florina Nuni komisionere në
  institucionin e Avokatit të Popullit………………………… 8355Vendim i Kuvendit
  nr.68, datë 4.11.2010
  Për zgjedhjen e zonjës Anila Nepravishta komisionere
  në institucionin e Avokatit të Popullit…………………….. 8355
  Vendim i Kuvendit
  nr.69, datë 4.11.2010
  Për zgjedhjen e zotit Arben Shkëmbi komisioner në
  institucionin e Avokatit të Popullit………………………… 8356
  Vendim i Kuvendit
  nr.70, datë 4.11.2010
  Për zgjedhjen e zotit Ramiz Çobaj anëtar i Komisionit të
  Shërbimit Civil……………………………………………….. 8356
  Vendim i Kuvendit
  nr.71, datë 4.11.2010
  Për zgjedhjen e zotit Fatmir Tafaj anëtar i Komisionit të
  Shërbimit Civil……………………………………………….. 8357
  Vendim i KM
  nr.840, datë 21.10.2010
  Për vendosjen e kabllos nëndetare ndërkombëtare me
  fibër optike Bari (Itali) - Gjiri i Lalzit (Shqipëri), projekti
  “Balkans – Italy Network”………………………………….. 8357
  Vendim i KM
  nr.862, datë 27.10.2010
  Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.34, datë
  20.1.2001 të Këshillit të Ministrave “Për sistemimin në
  apartamente banimi të familjeve, që banojnë në territorin
  e portit të Durrësit”………………………………………….. 8358
  Vendim i KM
  nr.952, datë 24.11.2010
  Për lejimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve të
  zhvillojë procedurën e prokurimit, me objekt “Ndërtimi i
  rrugës Komuna e Parisit - Rruga e Re, Tiranë - Elbasan” 8358
  Vendim i KM
  nr.968, datë 1.12.2010
  Për shpalljen e gjendjes së emergjencës civile
  (fatkeqësisë natyrore), në komunat dhe bashkitë në
  qarkun e Shkodrës…………………………………………….. 8359
  Vendim i KM
  nr.970, datë 1.12.2010
  Për një ndryshim në vendimin nr.2,datë 9.1.2010 të
  Këshillit të Ministrave “Për krijimin dhe mënyrën e
  përdorimit të fondit të emergjencave civile në qarkun e
  Shkodrës, për të përballuar situatën e shkaktuar nga
  përmbytjet natyrore”………………………………………… 8360
  Vendim i KM
  nr.971, datë 1.12.2010
  Për dhënie fondi për përballimin e situatës emergjente, të
  krijuar në qarkun e Shkodrës, si pasojë e përmbytjeve
  natyrore………………………………………………………… 8360
  Udhëzim i METE
  nr.721, datë 27.10.2010
  Për kriteret e organizimit dhe drejtimit të qendrave të
  këshillimit të konsumatorëve………………………………… 8361
  Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur të shtetasit
  Lutfi Mara......................................................... 83628327
  LIGJ
  Nr.10 339, datë 28.10.2010
  PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN PËR TË DREJTAT E
  NJERIUT DHE BIOMJEKËSINË
  Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit
   
 15. gene

  gene Forumium praecox

  Nr.160 6 dhjetor 2010
  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Vendim i KM
  nr.858, datë 27.10.2010
  Për miratimin, në parim, të marrëveshjeve, ndërmjet
  Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe
  Qeverisë së Republikës së Kosovës, për kryerjen e
  procedurave të përbashkëta të kontrollit të hyrje-daljeve,
  nëpërmjet pikave të kalimit kufitar Morinë (Kukës) –
  Vërmicë (Prizren), Qafë Morinë (Tropojë) – Qafë
  Morinë (Gjakovë) dhe Qafë Prush (Has)- Qafë Prush
  (Gjakovë), ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe
  Republikës së Kosovës, dhe protokolleve të kryerjes së
  veprimtarive të përbashkëta në këto pika të kalimit
  kufitar…………………………………………………………... 8367
  Vendim i GJK
  nr.36, datë 10.11.2010
  Me objekt shfuqizimin e vendimeve nr.94, datë
  28.9.2005 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2008-
  149, datë 01.2.2008 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë
  (dhomë këshillimi), si të papajtueshme me Kushtetutën e
  Republikës së Shqipërisë …………………………………..… 8393
  Vendim i ERE
  nr.81, datë 11.11.2010
  Për fillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë
  “Energy Partners Al” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të
  energjisë elektrike………………………………………………... 8396
  Vendim i ERE
  nr.82, datë 11.11.2010
  Për fillimin e procedurave të licencimit të shoqërisë
  “Energy Partners Al” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të
  energjisë elektrike………………………………………………... 8397
  Vendim i ERE
  nr.83, datë 15.11.2010
  Për miratimin e aplikimit të KESH sh.a., për miratimin e
  planit të investimeve të vitit 2011……………………………. 8398Vendim i ERE
  nr.84, datë 15.11.2010
  Për miratimin e aplikimit të “CEZ shpërndarje” sh.a., për
  miratimin e planit të investimeve të vitit 2011…………….... 8398
  Vendim i ERE
  nr.85, datë 15.11.2010
  Për miratimin e shqyrtimit të aplikimit të OST sh.a., për
  miratimin e planit të investimeve të vitit 2011……………….. 8399
  Vendim i ERE
  nr.86, datë 15.11.2010
  Për fillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë
  “Energy Supply - Al” sh.p.k., në aktivitetin e furnizuesit të
  kualifikuar të energjisë elektrike……………………………….. 8400
  Vendim i ERE
  nr.87, datë 15.11.2010
  Për fillimin e procedurave të licencimit të shoqërisë
  “Energy Supply-Al” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të
  energjisë elektrike…………………………………………………. 8401
  Vendim i ERE
  nr.88, datë 15.11.2010
  Për licencimin e shoqërisë “Rudnap Energy Tirana”
  sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike…….. 8402
  Vendim i ERE
  nr.89, datë 15.11.2010
  Për licencimin e shoqërisë “Ansara Koncesion” sh.p.k….… 8402
  Vendim i ERE
  nr.90, datë 15.11.2010
  Për dënimin me gjobë të “CEZ shpërndarje” sh.a., për
  shkeljet e konstatuara lidhur me moszbatimin nga ana e saj
  të vendimeve të ERE-s…………………………………………… 8403
   
 16. gene

  gene Forumium praecox

  Nr.161 6 dhjetor 2010
  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Akt normativ
  nr.5, datë 10.11.2010
  Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.10142, datë 15.5.2009
  “Për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të
  Armatosura, të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së
  Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Policisë së
  Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të
  Punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën
  e Shqipërisë”…………………….……………………………………….. 8407
  Vendim i KM
  nr.870, datë 3.11.2010
  Për miratimin e raportit fillestar kombëtar, në kuadër të protokollit
  opsional të Konventës së OKB-së “Për të drejtat e fëmijëve”, për
  përfshirjen e fëmijëve në konflikte të armatosura………………… 8408
  Vendim i KM
  nr.875, datë 3.11.2010
  Për një ndryshim në vendimin nr.1720, datë 29.10.2008 të
  Këshillit të Ministrave “Për kriteret e përcaktimit të nivelit të lartë
  sportiv, për mënyrën e shpërblimit të sportistëve, që i arrijnë këto
  nivele, si dhe për përfitimin e trajtimit për përgatitjen sportive”, të
  ndryshuar…………………………….…………………………………….. 8418
  Vendim i KM
  nr.876, datë 3.11.2010
  Për disa ndryshime në vendimin nr.78, datë 8.2.2006 të Këshillit
  të Ministrave “Për krijimin e Maturës Shtetërore dhe pranimet në
  shkollat e larta publike”, të ndryshuar……..…………………………. 8418
  Vendim i KM
  nr.885, datë 3.11.2010
  Për një ndryshim në vendimin nr.431, datë 11.12.2007 të Këshillit
  të Ministrave “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të
  paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në
  përdorim të bashkisë Gramsh të qarkut të Elbasanit” dhe për një
  ndryshim në vendimin nr.818, datë 6.12.2006 “Për miratimin e
  listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i
  kalojnë në përgjegjësi administrimi Drejtorisë së Përgjithshme të
  Tatimeve”……..…………………………………………………………… 8419
  Vendim i KM
  nr.887, datë 3.11.2010
  Për disa shtesa e ndryshime në vendimin nr.1146, datë 5.8.2008 të
  Këshillit të Ministrave “Për heqjen e disa ngastrave nga fondi
  pyjor dhe kullosor, që do të përdoren për vendosjen e
  anemometrave të nënstacioneve, për infrastrukturën lidhëse
  elektrike, për aerogjeneratorët, shtyllat e tensionit të lartë, si dhe
  për rrugët lidhëse me aerogjeneratorët”……..…………………….. 8420
  Vendim i KM
  nr.888, datë 3.11.2010
  Për emërimin e anëtarëve të bordit drejtues të Agjencisë Shqiptare
  të Zhvillimit të Investimeve, të përzgjedhur nga sektori ekonomik
  privat………………………………………………………………………… 8429
  Vendim i KM
  nr.889, datë 11.11.2010
  Për një shtesë në vendimin n.591, datë 23.7.2010 të Këshillit të
  Ministrave “Për disiplimimin e përdorimit të fondeve buxhetore”,
  të ndryshuar……………………………………………………………….. 8429
  Vendim i KM
  nr.890, datë 12.11.2010
  Për rishpërndarje fondesh në buxhetin e vitit 2010, miratuar për
  Ministrinë e Mbrojtjes…………………………………………………... 8430
  Vendim i KM
  nr.891, datë 10.11.2010
  Për përcaktimin e listës së Standardeve të Harmonizuara
  Shqiptare, që kanë karakter referues për prezumimin e sigurisë të
  produkteve për konsumatorin………………………………………….. 8430
  Vendim i KM
  nr.892, datë 10.11.2010
  Për rishpërndarje fondi limit, brenda buxhetit të miratuar për vitin
  2010, nga Ministria e Mbrojtjes, në Ministrinë e Ekonomisë,
  Tregtisë dhe Energjetikës………………………………………………. 8434
  Vendim i KM
  nr.893, datë 10.11.2010
  Për disa shtesa në vendimin nr.591, datë 23.7.2010 të Këshillit të
  Ministrave “Për disiplinimin e përdorimit të fondeve buxhetore”,
  të ndryshuar……………………………………………………………….. 8434
  Vendim i KM
  nr.894, datë 10.11.2010
  Për miratimin e listës paraprake të pronave të paluajtshme publike,
  shtetërore që transferohen në pronësi ose në përdorim të komunës
  Lenie, të qarkut të Elbasanit……………………………………………. 8436
  Vendim i KM
  nr.895, datë 10.11.2010
  Për miratimin e listës paraprake të pronave të paluajtshme publike,
  shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të komunës
  Bërdicë, të qarkut të Shkodrës………………………………………… 8437
  Vendim i KM
  nr.914, datë 17.11.2010
  Për pagesën e kontributeve të NATO-s, për vitin 2010…………. 8438
  Vendim i KM
  nr.963, datë 24.11.2010
  Për shtyrjen e afatit të botimit të njoftimit të fituesit dhe të
  njoftimit të kontratës së lidhur për përfundimin e procedurave të
  prokurimit, me objekt “Shtypjen e “Fletores Zyrtare” për vitin
  2010”, të kryera nga Qendra e Publikimeve Zyrtare, si autoritet
  kontraktor…………………………………………………………………… 8440
  Vendim i KM
  nr.974, datë 3.12.2010
  Për shpalljen e gjendjes së emergjencës civile (fatkeqësisë
  natyrore), në zonat e përmbytura, si pasojë e reshjeve në qarqet
  e Durrësit e të Lezhës………………………………………………... 8440
  Urdhër i MPPT
  nr.147, datë 20.10.2010
  Për miratimin e rregullores “Për specifikimet në programet e
  kontrollit të cilësisë së sigurisë së aviacionit civil”……………….. 8441
  Urdhër i MPPT
  nr.148, datë 20.10.2010
  Për miratimin e rregullores “Për përcaktimin e procedurave për
  kryerjen e inspektimeve në fushën e sigurisë së aviacionit
  civil”…………………………………………………………………………. 8442
   
 17. gene

  gene Forumium praecox

  Nr.162 8 dhjetor 2010
  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Dekret nr.6751
  datë 9.11.2010
  Për lejim lënieje të shtetësisë shqiptare …………………… 8447
  Vendim i KM
  nr.886, datë 3.11.2010
  Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të
  paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen, në
  pronësi ose në përdorim të bashkisë Belsh, të qarkut të
  Elbasanit ………………………………………………………… 8448
  Vendim i KM
  nr.896, datë 10.11.2010
  Për disa ndryshime në vendimin nr.795, datë 6.10.2010
  të Këshillit të Ministrave “Për kuotat e pranimit dhe
  tarifat e shkollimit në institucionet publike të arsimit të
  lartë për ciklin e dytë të studimeve “Master profesional”,
  për vitin akademik 2010-2011” ……………………………. 8449
  Vendim i KM
  nr.897, datë 10.11. 2010
  Për disa ndryshime në vendimin nr.954, datë 30.9.2009
  të Këshillit të Ministrave “Për organizimin, strukturën,
  funksionimin e Qendrës Ndërinstitucionale Operacionale
  Detare (QNOD) dhe bashkëveprimin me institucionet
  shtetërore, që kanë interesa në det”, të ndryshuar ……… 8453
  Vendim i KM
  nr.898, datë 10.11. 2010
  Për disa ndryshime në vendimin nr.114, datë 31.1.2007
  të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e masës së
  kontributeve të personave që vendosen në institucionet
  rezidenciale publike të përkujdesit shoqëror” …………… 8454
  Vendim i KM
  nr.899, datë 10.11. 2010
  Për një shtesë në vendimin nr.632, datë 18.9.2003 të
  Këshillit të Ministrave “Për programin e nxitjes së
  punësimit të punëkërkuesve të papunë, femra”, të
  ndryshuar ………………………………………………………. 8454 Vendim i KM
  nr.900, datë 10.11.2010
  Për rishpërndarje fondesh buxhetore, për shpenzime
  korente, ndërmjet programeve, brenda buxhetit të vitit
  2010, miratuar për Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale
  dhe Shanseve të Barabarta …………………………………… 8455
  Vendim i KM
  nr.901, datë 10.11. 2010
  Për disa ndryshime në vendimin nr.786, datë 29.9.2010
  të Këshillit të Ministrave “Për kuotat e pranimit dhe
  tarifat e shkollimit në institucionet publike të arsimit të
  lartë për ciklin e dytë të studimeve “Master i
  shkencave”, për vitin akademik 2010-2011” …………… 8455
  Vendim i KM
  nr.903, datë 10.11.2010
  Për rishpërndarje fondesh, për shpenzime kapitale,
  ndërmjet programeve brenda buxhetit të vitit 2010,
  miratuar për Ministrinë e Mjedisit, Pyjeve dhe
  Administrimit të Ujërave …………………………………… 8461
  Vendim i KM
  nr.959, datë 24.11.2010
  Për shtyrjen e afatit të botimit të njoftimit të fituesit dhe
  të njoftimit të kontratës së nënshkruar, për procedurat e
  prokurimit publik të kryera nga Ministria e Brendshme,
  si autoritet kontraktor ………………………………………… 8461
  Vendim i KM
  nr.960, datë 26.11.2010
  Për lejimin e realizimit të procedurave dhe shtyrjen e
  afatit të botimit të njoftimit të fituesit e të njoftimit të
  kontratës së lidhur, për procedurat e prokurimit, të
  kryera nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës,
  institucionet në varësi të saj dhe njësitë e pushtetit
  vendor, për punimet e projekteve të reja në arsim, si
  autoritete kontraktore ………………………………………… 8463
  Vendim i KM
  nr.962, datë 24.11.2010
  Për shtyrjen e afatit të botimit të njoftimit të kontratës së
  lidhur, për procedurat e prokurimit të kryera nga
  Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, si
  autoritet kontraktor …………………………………………… 8464
  Udhëzim i MF
  nr.9/1, datë 15.11.2010
  Për një ndryshim në udhëzimin nr.9, datë 15.3.2010
  “Për procedurat dhe afatet e rishpërndarjes së bonove të
  investuara në fondet e investimeve, të krijuara në
  përputhje me ligjin nr.7979, datë 26.7.1995 “Për fondet
  e investimeve”” ……………………………………………… 8464
  Urdhër i MD
  nr.9023, datë 1.11.2010
  Për formën, përmbajtjen dhe administrimin e regjistrave
  të noterëve dhe asistentëve, si dhe për dokumentacionin
  që përmbajnë dosjet e noterëve e asistentëve …………… 8465
  Kërkesë e MPPT
  nr.3723/4, datë 15.11.2010
  Për shpronësim, për interes publik, të kulturave
  bujqësore dhe drufrutorë, që preken nga ndërtimi i
  segmentit rrugor Levan-Vlorë (seksioni i dytë).………… 8472
   
 18. gene

  gene Forumium praecox

  Nr.163 8 dhjetor 2010
  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Vendim i KM
  nr.760, datë 1.9.2010
  Për miratimin e strategjisë kombëtare të pronësisë
  intelektuale dhe industriale, 2010-2015...................... 8483
   
 19. gene

  gene Forumium praecox

  Nr.164 9 dhjetor 2010
  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Ligj nr. 10 348
  datë 11.11.2010
  Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në memorandumin e
  mirëkuptimit për ngritjen, organizimin, administrimin,
  sigurinë, financimin dhe sigurimin me burime njerëzore të
  Qendrës së NATO-s për Bashkërendimin e Operacioneve
  Speciale (NSCC)…………………………………………………… 8527
   
 20. gene

  gene Forumium praecox

  Nr.165 13 dhjetor 2010
  P Ë R M B A J T J A
  Faqe
  Ligj nr.10 349
  datë 11.11.2010
  Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Kartën e
  Organizatës për Mirëmbajtjen dhe Furnizimin e NATO-s
  (NAMSO), 1958 ..................................................... 8567
  Udhëzim i METE dhe MF
  nr.1, datë 22.11.2010
  Për zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave nr.428,
  datë 9.6.2010 “Për kriteret e vlerësimit të pronës shtetërore
  që privatizohet apo transformohet dhe për procedurën e
  shitjes”……………………………………………………………… 8583
   

Shpërndajeni këtë faqe