Ja dokumentacioni p�r emigrim n� Kanada

Diskutime tek 'Sociologjia' filluar nga Sweety el, 21 May 2011.

 1. Sweety el

  Sweety el Locus omnem

  Ja dokumentacioni p�r emigrim n� Kanada

  Aplikim p�r q�ndrim t� p�rkohsh�m​
  Formular�t:​
  Aplikim p�r q�ndrim t� p�rkohsh�m n� Kanada (IMM 0008)​
  Plani 1: Kualifikimi, Deklarimi​
  Plani 2: Gjendja ekonomike-Aft�sit� e pun�simit​
  Informacion shtes� mbi familjen​
  P�rdorimi i nj� p�rfaq�suesi​

  Udh�zimet e ve�anta te zyr�s s� vizave​
  Shtesa A​
  Lista e plote​
  Shtesa B​
  Pajisja me �ertifikat� dhe lej� policie​
  Shtesa C​
  Pajisja me fotografi​
  Shtesa D​
  Raport mjek�sor​
  Punonj�sit e Aft� Federal� 2​
  Kontakti ne adres�n ton� n� internet​
  P�r m� shum� informacion mbi programin e zyr�s s� Emigracionit dhe Shtet�sis� s� Kanadas� mund t� vizitoni faqen ton� t� internetit ���.cic.gc.ca P�r disa tipe aplikimesh mund t� na informoni mbi ndonj� ndryshim t� adres�s dhe t� zbuloni se �far� po ndodh me aplikimin tuaj n� sh�rbimin online n� internet.​
  Ne Kanada​
  N�se jeni n� Kanada mund t� na telefononi n� Call-Centre. Nj� sh�rbim telefonik i automatizuar �sht� i mundsh�m 24 or� n� dit� dhe shum� i tjesht� p�r t�u p�rdorur. Mund t� d�gjoni informacion t� regjistruar, t� porosisni nj� aplikim, dhe p�r disa lloje aplikimesh sh�rbimi yn� mund t�ju informoj� n� qoft� se jeni online. Ku t� telefononi duhet t� keni me vete nj� silolaps dhe nj� let�r p�r t� sh�nuar informacionin q� k�rkoni. D�gjoni me kujdes udh�zimet dhe dhe shtypni numrin p�r zgjedhjen q� k�rkoni. N� �do moment t� gjat� telefonat�s tuaj ju mund t� t� shtypni butonin (*) p�r te d�gjuar s�rish mesazhin, (9) p�r t�u kthyer n� menun� kryesore, (0) t� flisni me sh�rbimin e kujdesit ndaj klientit, ose (8) p�r t� p�rfunduar telefonat�n tuaj. N�se keni nj� telefon rrotullues prisni derisa agjenti t� p�rgjigjet p�r ju. N�se k�rkoni t� flisni me sh�rbimin e kujdesit ndaj klientit mund t� telefononi nga e H�na-Premte nga ora 08:00�16:00 me or�n lokale.​
  P�rdorimi i nj� telefoni me butona.​
  P�r t� p�rdorur k�t� sh�rbim mund t� telefononi nga e H�na-Premte nga ora 08:00�16:00 me or�n lokale n� numrin e tel: 1-888-576-8502 (sh�rbimi falas)​
  Jasht� Kanadas�​
  N� qoft� se ndodheni jasht� Kanadas� mun t� kont�ktoni me nj� nga ambasadat, zyrat e larta ose konsullatat tona. P�r adresat, numrat e telefonit dhe zyrat tona vizitoni faqen ton� t� internetit. Telefononi falas kudo q� t� jeni n� Kanada n� numrin e telefonit 1-888-242-2100. Ky publikim �sht� i mundsh�m n� formate t� ndryshme sipas k�rkes�s. Ky nuk �sht� nj� dokument ligjor.​

  Punonj�sit e Aft� Federal� 3​

  Pasqyra e L�nd�s​

  Kategorit� e Pun�tor�ve t� Aft� Federal�​

  Emigrant�t gjithmon� kan� ndihmuar q� Kanadaja t� nj� ekonomi t� fort� dhe t� sukseshme. P�r t� ruajtur k�t� tradita Kanadaja ju jep mund�si personave t� aft�, t� edukuar dhe me p�rvoj� pune t� q�ndrojn� p�rkoh�sisht dhe t� japin kontributin e tyre n� zhvillimin ekonomik t� Kanadas�. Kjo paket� informacioni �sht� p�r punonj�sit e aft� q� duan t� vijn� n� Kanada. Ajo jep informacion p�r:​
  -kriteret e selektimit dhe sistemit t� pik�ve​
  -p�r t� mund�suar hrjen tuaj n� kualifikim​
  -si t� aplikoni p�r q�ndrim t� p�rkohsh�m dhe si punonj�s i aft�​
  -t� gijth� formular�t dhe udh�zimet e nevojshme​

  Kategori t� tjera​
  Ky udh�zues �sht� vet�m p�r aplikant�t e p�rfshir� n� Kategorin� e Punonj�sve t� Aft� Federal�. N� qoft� se ju mendoni se mund t� kualifikoheni duke aplikuar n� nj� kategori tjet�r, konsultohuni me tabel�n posht�.​
  T� q�nit i informuar​
  Kriteret e selektimit dhe informacione t� tjera p�r aplikant�t e cil�suar si punonj�s t� aft� mund t� ndryshojn� ndonj�her�. Vini re:​
  -Aplikant�t do t� p�rzgjidhe sipas rregullave t� caktuar gjat� koh�s s� vler�simit. Kjo mund t� ndryshoj� vazhdimiht.​
  -Adresa jon� n� internet p�rmban lajmet m� t� fundit, kriteret e selektimit dhe aplikimet.​
  Vizitoni faqen ton� t� internetit p�r tu siguruar q� keni marr� informacionin m� t� fundit. Konsultohuni me udh�zuesit:​
  Udh�zuesip �r Punonj�sit e Aft� n� Quebec Ju jeni zgjedhur nga provina e Quebec.​
  Udh�zuesit p�r Kandidat�t Provincial�​
  Ju jeni caktuar nga nj� provinc� sipas Programit Provincial t� Kandidat�ve.​
  Udh�zuesit p�r Aplikant�t e Kategoris� Biznes Ju jeni ineresuar t� emigroni n� Kanada si investitor, sip�rmarr�s ose si i vet�-pun�suar. Ush�zuesi p�r Familjar�t​
  Nj� i af�rm si prid�rit, bashk�short�t ose t� fejuarit mund t� b�jn� aplikim p�r q�ndrim t� p�rkohsh�m n� Kanada.​

  Punonj�sit e Aft� Federal� 4​

  A mund t� kualifikoheni?​

  P�rcaktimet​

  Pun�tor�t e aft� jan� ata njer�z q� mund t� q�ndrojn� p�rkoh�sisht n� Kanada duke u bazuar n� aft�sit� e tyre p�r t�� q�ndruar ekonomikisht n� Kanada.​

  K�rkesat minimale​

  Q� k�rkesa juaj t� pranohet ju duhet t� pakt�n te keni nj� vit eksperienc� si pun�tor me koh� t� plot�. Kjo eksperienc� duhet t� jet� fituar 10 vjet m� par�.​

  Klasifikimi Komb�tar i Pun�simit (KKP)​

  KKP �sht� nj� sistem klasifikimi i pun�simit n� Kanada. Ajo p�rfshin detyrat, aft�sit�, zot�sit� dhe rregullat e pun�s n� Kanada.​
  K�rkimi i KKP-s� tuaj.​
  Ndiqni k�to hapa p�r t� p�rcaktuar n�se eksperienca juaj e pun�s i p�rket nj� profesioni i cili p�rshtatet me k�rkesat minimale p�r t� aplikuar si nj� pun�tor i aft�.​
  Hapi 1- Vizitoni faqe e internetit.​
  ���.cic.gc.ca/skilled.​
  Hapi 2- Uleni faqen posht� dhe klikoni n� shkrimin �Doni t� Kualifikoheni si nj� Pun�tor i Afte?� pastaj klikoni n� �K�rkesat Minimale t� Eksperienc�s s� Pun�s�.​
  Hapi 3- Ndiqni udh�zimet p�r t� par� n�se eksperienca juaj ju p�rshtatet p�r t� emigruar si �Pun�tor i Aft��.​
  Hapi 4- N� qoft� se keni eksperienc� n� m� shum� se nj� profesion gjat� 10 viteve t� fundit p�rs�risni k�rkimin p�r t� par� n�se ju i p�rshtateni k�rkesave si nj� pun�tor i aft�. P�rvoja e pun�s ne profesine t� ndryshme �sht� avantazh n�se �sht� m� shum� se 1 vit.​
  Hapi 5- Kontrolloni list�n e profesioneve t� ndaluar. N� qoft� se eksperienca juaj i p�rket profesioneve t� ndaluar at�her� nuk p�rb�n nj� avantazh n� aplikimin tuaj.​
  Ju nuk mund t� aplikoni si nj� pun�tor i aft� n�se:​
  -asnj� nga eksperiencat tuaja nuk futet n� list�n eTipeve t� Aft�sive 0 ose n� nivelin e aft�sive A ose B t� KKP-se.​
  -eksperiernca juaj nuk �sht� m� shum� se 10 vjet deri n� dit�n e aplikimit.​
  -eksperienca e pun�s s� zgjedhur nuk �sht� m� shum� se nj� vit, ose​
  -eksperienca e vetme e pun�s suaj i p�rket pun�ve t� ndalura.​
  Pun�tor�t e Aft� Federal� 5​
  Sistemi i Seleksionimit​
  N� qoft� se eksperienca juaj e pun�s i p�rshtatet k�rkesave minimale p�r t� aplikuar si nj� pun�tor i aft�, at�her� aplikimi juaj do t� vler�sohet n� baz� t� dy kritereve: fondet e k�rkuar dhe faktor�t e seleksionimit.​
  T� Ardhurat q� K�rkohen p�r t� Q�ndruar n� Kanada​
  Qeveria Kanadeze nuk ofron ndih� ekonomike p�r emigrant�t e rinj t� aft�. Ju duhet t� trgoni se keni t� ardhura t� mjaftueshme ekonomike p�r t� p�rballuar veten dhe familjen tuaj pasi t� keni arritur n� Kanada.​
  Fondet e k�rkuar duhet t� jen� m� shum� ose t� barabart� me list�n e treguar m� posht� p�r �do familje:​
  Fondet Minimale t� K�rkuar mund t� ndryshojn� n� �do koh�. Vizitoni faqen ton� t� internetit p�r m� shum� informacion. Ne ju rekomandojm� q� t� informoheni p�r koston e jetes�s n� vendin ku pretendoni t� jetoni. Merrni me vete sa m� shum� para q� t� mundeni p�r tu sistemuar sa m� thjesht n� Kanada.​
  Deklarimi i t� Ardhurave​
  Ju duhet t�i tregoni nj� zyrtari Kanadez n�se keni m� shum� se $10.000 Kanadez� p�r hyrjen n� Kanada. Kjo mund t� jet� n� form�n e:​
  -parave (monedha, d�shmi bankare)​
  -sigurimeve si mbajt�s (materiale, baranci, obligacione t� shoq�ris� aksion, thesare etj)​
  -mjete t� negociueshme n� form�n e mbajt�sit (�eqe bankare, �eqe, �eqe udh�timi, mandat pagesa etj) D�shtimi n� tregimin e t� ardhurave mund t� nd�shkohet me gjoba ose burgim. Numri i an�tar�ve t� familjes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7+ k�rkohen: $10.168 $12.659 $15.563 $18.895 $21.431 $24.170 $26.910 P�rjashtime​
  N� qoft� se keni p�rshtatur pun�simin sipas p�rcaktimeve n� faktorin 5 ju nuk duhet t�i plot�soni k�to k�rkesa financiare.​

  (Komuniteti Shqiptar ne Kanada )​


   
  florida likes this.
 2. Megg

  Megg Carpe Diem

  E gjen dot per dokumentacionin per Ameriken ?
  :DBravo per kete !
   
 3. Sweety el

  Sweety el Locus omnem

  nuk di per kete por do shikoj......se kisha nje liber qe i shkruajta keto...ma dhane librin kur shkova ne Kanada
   
 4. Megg

  Megg Carpe Diem

  Oki,,,
   
 5. Sweety el

  Sweety el Locus omnem

  VIZA JO-EMIGRUESE

  Dokumentacioni i Kërkuar për të Aplikuar për një Vizë Jo-Emigrimi

  Ju lutemi lexoni më vëmendje informacionin e mëposhtëm për të shmangur ngatërresat. Mbasi të keni përgatitur dokumentacionin e mëposhtëm mund të caktoni takimin tuaj duke shtypur këtu.

  Dështimi për të paraqitur formularët e kompletuar në kohën e intervistës për vizë do të rezultojë në anullimin e datës tuaj të takimit dhe ju do t’iu duhet të caktoni një date tjetër takimi.
  Për vizat që aprovohen:
  Nëse aplikimi juaj aprovohet, seksionit konsullor do t’i duhet të paktën dy ose tre ditë pune për të përfunduar procesin dhe stampimin e vizës. Për të gjithë aplikantët që banojnë në Shqipëri, pasaporta juaj do të kthehet me anë të shërbimit privat “Albanian Courier”. Zyrtarët e Albanian Courier do t'iu kontaktojnë sapo të marrin pasaportën nga zyra jonë. Ju lutemi vini re se ka një tarifë kundrejt këtij shërbimi dhe pagesa bëhet në momentin e marrjes së pasaportës.

  Aplikantët që jetojnë jashtë Shqipërisë duhet të këshillohen që shërbim Brenda ditës nuk është i disponueshëm. Aplikantët duhet të përgatiten të lënë pasaportën e tyre në Ambasadën Amerikane në Tiranë edhe për ditën tjetër për të përfunduar procesin e vizës. Ambasada Amerikane në Tiranë nuk garanton se sa do të zgjasë ky process.
  Për aplikimet që mohohen/refuzohen:
  Nëse aplikimi juaj i vizës mohohet/refuzohet, pasaporta juaj do të kthehet në përfundim të intervistës, së bashku me një letër që shpjegon se në cilën pjesë të ligjit Amerikan ju nuk kualifikoheni.

  Ju lutemi këshillohuni se, Ambasada Amerikane në Tiranë ka organikë folëse në gjuhën Angleze dhe në atë Shqipe për të ndihmuar aplikantët e vizave.
  Të gjithë aplikantët për viza jo-emigrimi, ju lutemi sillni:


  1. FORMULARËT E APLIKIMIT:

   DS-160 - të plotësuar elektronikisht (Për të gjithë aplikantët, pavarësisht nga mosha);NËSE JU NUK SILLNI FAQEN E KONFIRMIMIT TË FORMULARIT DS-160 ME KODIN PËRKATËS, TAKIMI JUAJ DO T'JU SHTYHET PËR DATËN TJETËR TË MUNDSHME.
   Albanian Courier (Ky formular do t'ju jepet ditën e Intervistës nga punonjësi i Albanian Courier përpara se të paguani tarifën e aplikimit).

  2. PASAPORTA:

   Një pasaportë, e vlefshme të paktën 6 muaj mbas hyrjes së planifikuar në Shtetet e Bashkuara. (Nëse ju keni marrë Letërnjoftimin ose Kartën e Identitetit, ju lutemi përfshni numrin e saj në fushën numër 14 të formularin DS-156).

   Ju lutem sillni çdo pasaportë të mëparshme që ju është lëshuar dhe që i keni ende në posedimin tuaj. Nëse ju keni një pasaportë të re dhe pasaporta juaj e mëparshëme nuk ka skaduar akoma, ju duhet t'a anulloni atë fizikisht pranë autoriteteve të policisë lokale.

  3. FOTOGRAFI:

   Një fotografi të kohëve të fundit (jo më shumë se 6 muaj të vjetër). Ju lutemi lexoni kërkesat e fotografisë në faqen e Internetit:http://albanian.tirana.usembassy.gov/photo_requirements.html. Fotografitë që nuk përmbushin këto specifikime do të refuzohen dhe aplikantit do t’i kërkohet të sjellë një fotografi të re.

  4. PAGESA E APLIKIMIT:

   E RE: Tarifa e aplikimit për viza jo-emigruese u rrit në datën 4 Qershor 2010.


   Pagesa aktuale: Për shumë kategori vizash duke përfshirë: vizitorë për biznes ose turizëm, studentë, vizitorë shkëmbimi, media, dhe programet e punës së verës pagesa është 140Dollarë ose e barazvlefshme në Leke (subjekt për t'u ndryshuar) sipas kursit të shkëmbimit të Ambasadës Amerikane në Tiranë. Për shumicën e vizave të bazuara në peticion pagesa është 150 Dollarë ose ekuivalenti në Leke. Për vizat e investitorëve ju lutem shihni informacionin më poshtë. Tarifa e aplikimit nuk është e kthyeshme dhe paguhet vetëm me para në dorë - Që nga data 1 Korrik 2010, të gjitha tarifat e vizave jo-emigruese mblidhen vetëm nëpërmjet bankës për të shërbyer sa më mirë aplikantëve tanë dhe për të ulur kohën e procesit. Tarifat paguhen në paradhënie dhe vetëm në Leke, pa ndonjë shtesë, në çdo degë të Bankës Intesa Sanpaolo. Çdo person qe aplikon duhet te paguaje pavarsisht nga mosha. Ju lutemi përpiquni të sillni shumën e saktë të parave.

   Pagesa për lëshimin e Vizës – Nëse viza ju lëshohet, do të ketë një pagesë shtesë në bazë reciprociteti, nëse është e aplikueshme. Ju lutemi konsultoni Tabelat Reciproke të Vizave për të zbuluar nëse ju duhet të paguani pagesën shtesë në bazë reciprociteti. Nëse ka pagesë për lëshimin e vizës, ajo është a barabartë afërsisht me pagesën që u ngarkohet qytetarëve Amerikanë kur ata udhëtojnë në shtetet e tjera.


  5. DËSHMITË:

   Aplikantët për viza vizitori duhet të tregojnë që ata kualifikohen sipas parashikimeve ligjore të Aktit të Emigracionit dhe Kombësisë. Aplikantët duhet të demonstrojnë që ata janë të klasifikuar si vizitorë sipas ligjit Amerikan. Ligji Amerikan i emigracionit parashikon që çdo aplikant ka për qëllim të emigrojë në SHBA. Prandaj, aplikantët duhet ta tejkalojnë këtë parashikim dhe të demonstrojnë që janë të klasifikuar si vizitorë sipas parashikimeve të ligjit Amerikan duke treguar se:

   • Qëllimi i udhëtimit tuaj është për të hyrë në Shtetet e Bashkuara për biznes dhe kënaqësi;
   • Ata planifikojnë të qëndrojnë për një periudhë specifike të limituar;
   • Kanë dëshmitë fondesh për të mbuluar shpenzimet në Shtetet e Bashkuara;
   • Kanë dëshmi detyruese lidhjesh ekonomike dhe sociale jashtë SHBA; dhe
   • Ata kanë një residence jashtë Shteteve të Bashkuara si dhe lidhje detyruese që do të sigurojnë kthimin në vendin e tyre në fund të vizitës.

   Për më shumë informacion ju mund të vizitoni faqen e Internetit të Departamentit Amerikan të Shtetit: http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1265.html.


  6. DOKUMENTACIONI SHTESË:

   Vizitorët për Trajtim Mjeksor (B1/B2)
   Studentët dhe Shkëmbyesit (F, M, J)
   Punonjësit e Përkohshëm (H, L, O, P, Q)
   Punonjësit e Përkohshëm Fetarë (R)
   Media e Huaj (I)
   Investitorët me Bazë Traktati (E2)

  Vizitorët për Trajtim Mjeksor (B1/B2) Pagesa: 140 Dollare

  Në shtesë të dokumentacionit të kërkuar si më sipër, dokumentacioni i mëposhtëm kërkohet gjithashtu për personat që kërkojnë trajtim mjeksor në Shtetet e Bashkuara:

  • Një diagnozë mjeksore nga mjekë vendas, që shpjegon natyrën e sëmundjes si dhe arsyen përse personi kërkon trajtim ne Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

  • Një letër nga një mjek ose njësi spitalore në SH.B.A., ku shprehet dëshira për të trajtuar këtë sëmundje të vecantë si dhe detajet e kohezgjatjes së planifikuar si dhe çmimi i trajtimit (ku të përfshihen faturat e doktorit, faturat e spitalit si dhe çdo gjë që lidhet me shpenzimet mjeksore).

  • Një deklaratë për mbulimin financiar nga individi ose organizata që do të paguajë për transportin e pacientit, shpenzimet mjeksore dhe të jetesës. Individi që garanton pagesën e këtyre shpenzimeve duhet të paraqesë prova që e ka mundësinë për ta përmbushur atë, shpeshherë në formën e vërtetimit nga banka ose vertetime të tjera për të ardhurat/kursimet ose kopje te dëshmisë se taksave të të ardhurave. Në disa raste mund të jetë e domosdoshme që këto shpenzime të paguhen papraprakisht shërbimit në Shtetet e Bashkuara.

  • Personat që udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara për trajtim mjeksor duhet të kenë një deklaratë nga një doktor ose institucion përsa i përket trajtimit mjeksor të propozuar.

   Ju lutemi vini re se paraqitja e këtij dokumentacioni shtesë nuk garanton që një aplikant do të gjindet i kualifikueshëm për të marrë një vizë. Gjithsesi, ne nuk mund të vlerësojmë një aplikim për të udhëtuar për trajtim mjeksor pa këtë informacion.


  Studentët dhe Shkëmbyesit (F, M, J Visas) Pagesa: 140 Dollare

  Të gjithë aplikantët për studime dhe shkëmbim kulturor duhet të përgatiten të paraqesin dokumentacionin shtesë si më poshtë:

  • Formularin I-20A-B, Certifikatë Pranueshmërie për Statusin e Studentit Jo-Emigrant (F-1) për Studentë Akademik dhe të Gjuhës ose Formularin I-20M-N, Certifikatë Pranueshmërie për Statusin e Studentit Jo-Emigrant (M-1) për Studentët Profesional. Ju duhet të paraqisni një formular të nxjerrë nga sistemi SEVIS, I-20, i cili sigurohet nga shkolla ku jeni regjistruar. Ju dhe zyrtari i shkollës duhet të firmosni formularin I-20. Të gjithës studentët, ashtu dhe bashkëshortët e tyre dhe vartësit duhet të regjistrohen në Sistemin e Informacionit të Vizitorit Shkëmbyes dhe Studentor (SEVIS), një sistem i bazuar në Internet që mban infomracion aktual dhe të saktë mbi vizitorët shkëmbyes dhe studentor si dhe vartësve të tyre (mbatësit e vizave F/M-2). Shkolla juaj është përgjegjëse për të regjistruar informacionin e formularit I-20 në sistemin SEVIS. Studentët do t'i duhet gjithashtu të paguajnë taksën e SEVIS I-901 për çdo program studimi.

   Të gjithës aplikantët për studentë duhet të kenë një formular I-20 të nxjerrë nga sistemi SEVIS i lëshuar nga një institucion edukimi dhe i aprovuar nga Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare (DSK), të cilin ata e dorëzojnë kur aplikojnë për vizën e tyre të studentit. Zyrtari konsullor do t'i duhet të verifikojë të dhënat e I-20 elektronikisht nëpërmjet sistemi SEVIS në mënyrë që të procesojë aplikimin e tyre për vizë studentore. Përveç në rastet kur përjashtohet, të gjithë pjesëmarrësit që kanë një SEVIS I-20 të lëshuar në ose mbas datës 1 Shtator 2004, duhet të paguajnë taksën SEVIS I-901 me DSK për çdo program individual. Taksa mund të paguhet ose nëpërmjet Internetit ose me "Western Union". Lexoni SEVIS-901për më shumë informacion se si të paguani taksën.

   Përveç pagesës së aplikimit, studentët duhet paguajnë dhe të sjellin një faturë të veçantë që kanë paguar edhe taksën për SEVIS I-901. Ndërsa të gjithë aplikantët e vizës F duhet të paguajnë takës e aplikimit, duke përfshirë vartësit, vetëm aplikanti kryesor duhet të paguajë taksën SEVIS. Nëse taksa SEVIS nuk është paguar aplikanti nuk do të intervistohet.

  • DS-2019, Certifikatë Pranueshmërie për Statusin e Vizitorëve Shkëmbyes. Ju Ju duhet të paraqisni një formular të nxjerrë nga sistemi SEVIS, DS-2019, i cili u është dhënë nga sponsori juaj i programit. Të gjithës studentët, ashtu dhe bashkëshortët e tyre dhe vartësit duhet të regjistrohen në Sistemin e Informacionit të Vizitorit Shkëmbyes dhe Studentor(SEVIS), një sistem i bazuar në Internet që mban infomracion aktual dhe të saktë mbi vizitorët shkëmbyes dhe studentor si dhe vartësve të tyre (mbatësit e vizave J-2). Sponsori juaj i programit është përgjegjës për të regjistruar informacionin e formularit DS-2019 në sistemin SEVIS. Vizitorët shkëmbyes që nuk bëjnë pjesë në programet e sponsorizuara nga Qeveria Amerikane do t'i duhet gjithashtu të paguajnë taksën e SEVIS I-901 për çdo program. Pyetjet përsa i përket programit tuaj shkëmbyes duhet t'i drejtohen sponsorit tuaj të programit.

   DS-7002, Plan Vendosje për Trajnim/Praktikën. Të gjithë vizitorët shkëmbyes (Vizat J) aplikantët e vizave për stazhier ose praktikantë me formularin DS-2019 të lëshuar në ose mbas datës 19 Korrik 2007 (bazuar në kutinë 7 të formularit) duhet gjithashtu të paraqesin Plan Vandosjen për Trajnimin/Praktikën, Formularin DS-7002 kur të aplikojnë për vizën. Nëse formulari juaj DS-2019 është lëshuar përpara datës 19 Korrik 2007, formulari DS-7002 nuk duhet. Për më shumë informacion rreth rregullave të reja për programet e stazhierëve dhe praktikantëve, lexoni Programet e Sektorit Privat, në Programin e Vizitorëve Shkëmbyes të Byrosë së Çështjeve Arsimore dhe Kulturore.
  Punonjësit e Përkohshëm (Vizat H, L, O, P, Q) Pagesa: 150 Dollare
  Ju do t'iu duhet numri i faturës që është i stampuar (printuar) në formularin e aprovuar, peticioni I-129. SHËNIM: Gjatë intervistës, zyrtari konsullor do të përdorë numrin e faturës për të verifikuar aprovimin e peticioninit, formularin I-129. Prandaj, formulari I-797 nuk përdorët më për të verifikuar aprovimin e peticionit, dhe nuk duhet më kur të intervistoheni. Me përjashtim të vizave H-1 dhe L-1, aplikantët mund t'i duhet të tregojnë prova të lidhjeve detyruese me një rezidencë jashtë Shteteve të Bashkuara të cilën ata nuk kanë për qëllim të braktisin. Është e pamundur të specifikojmë llojin e saktë të kësaj dëshmije sepse rrethanat e aplikantëve ndryshojnë shumë.
  Punonjësit e Përkohshëm Fetarë (Vizat R) Pagesa: 150 Dollare
  Ju do t'iu duhet numri i faturës që është i stampuar (printuar) në formularin e aprovuar, peticioni I-129. SHËNIM: Gjatë intervistës, zyrtari konsullor do të përdorë numrin e faturës për të verifikuar aprovimin e peticioninit, formularin I-129. Prandaj, formulari I-797 nuk përdorët më për të verifikuar aprovimin e peticionit, dhe nuk duhet më kur të intervistoheni. Zyrtarët konsullorë mund t'iu kërkojnë çfarëdo dokumentacioni të nevojshëm, dhe aplikanti duhet të përgatitet të paraqesë çfarëdo ose të gjitha nga dokumentat që pasojnë për të verifikuar që aplikanti dhe organizate fetare kualifikohen për statusin e vizës R, duke përfshirë:

  • Prova të përjashtimit nga taksat ose që kanë të drejtë përjashtimi nga taksat dhe;

  • Një letër nga një zyrtar i autorizuar të njësisë së veçantë të organizatës punëdhënëse që siguron:
   • Se nëse anëtarësimi fetar i aplikantit është mirëmbajtur, në tërësi ose pjesërisht, jashtë Shteteve të Bashkuara, organizatat fetare të huaja dhe të Shteteve të Bashkuara i përkasin të njëjtit sekt fetar;
   • Se, menjëherë përpara aplikimit për vizë R, i huaji ka qenë anëtar i sektit fetar për periudhën e kërkuar 2 vjeçare;

  • Nëse aplikanti është një ministër, ai ose ajo është i/e autorizuar të drejtojë falje fetare për atë sekt. Detyrat duhen përshkruar në detaje; ose

  • Nëse aplikanti ka për profesion fenë, ai ose ajo të ketë të paktën një diplomë universiteti ose të barabartë me të, dhe që një diplomë e tillë të jetë e kërkueshme për të praktikuar profesionin fetar; ose

  • Nëse aplikanti do të punojë në një punë ose zanat si jo-profesionit, ai ose ajo kualifikohet nëse puna që do të bëjë lidhet më funksionin e traditave fetare;

  • Marrëveshje për shpërblimin, duke përfshirë shumën dhe burimin e rrogës, lloje të tjera kompensimi si ushqimi dhe strehimi, dhe çdo përfitim tjetër kur vlera monetare mund të fiksohet, dhe një deklaratë nëse një shpërblim i tillë do të bëhet në këmbim të shërbimeve;

  • Emrin dhe vend-ndodhjen e njësisë së veçantë organizative të sektit fetar ose or filialin për të cilin aplikanti do të kryejë shërbimet;

  • Nëse i huaji do të punojë për një organizatë që është e lidhur me një sekt fetar, një përshkrim të natyrës së marrëdhënies midis dy organizatave;

  • Dëshmi të aktiviteteve dhe metodave operacionale të organizatës fetare; dhe

  • Letrat e përfshirjes së organizatës nën ligjin e aplikueshëm të shtetit.   
  florida likes this.
 6. Sweety el

  Sweety el Locus omnem

  SHËRBIMET PËR VIZA

  Programi i Vizave të Shumëllojshmërisë (Llotaria Amerikane)

  Ju lutemi lexoni udhëzimet e Vizës së Llotarisë për vitin DV-2012: Shqip - Anglisht
  Shkurtimisht

  Programi i Vizave Emigruese të Diversitetit (Llotarisë Amerikane) i autorizuar nga Kongresi Amerikan, mundëson vit për vit 50,000 viza diversiteti, nxjerrë nga përzgjedhje të rastësishme midis të gjitha aplikimeve personave të cilët plotësojnë kërkesat strikte të kualifikimit nga vende me emigracion të ulët për në Shtetet e Bashkuara.
  KUJDES NGA MASHTRIMI

  MESAZHE MASHTRIMI QË I DËRGOHEN FITUESVE:
  Nëse ju keni marrë një postë elektronike (e-mail) që ju njofton se aplikimi juaj për programin e Llotarisë Amerikane ishte fitues dhe në mënyrë që të vazhdoni me aplikimin tuaj ju duhet të dërgoni një shumë të hollash (para) në emër të një personi, ju jeni viktimë e një mashtrimi. Vitet e shkuara, aplikantët fitues njoftoheshin nga Departamenti i Shtetit, Qendra Konsullore në Kentucky (QKK) me anë të postës, JO me e-mail dhe të përzgjedhurve u jepeshin udhëzimet se si të vazhdonin në hapat e mëtejshëm të procesit. QKK-ja nuk ju kërkon juve t’u dërgoni para (të holla) atyre, Ambasadës sonë, apo ndonjë Ambasade tjetër të Steteve të Bashkuara të Amerikës (SH.B.A.) me postë apo nëpërmjet shërbimeve si Western Union.

  Për ata që kanë aplikuar për DV-2012, njoftimi zyrtar i përzgjedhjes do të kryhet drejtpërdrejt nëpërmjet Kontrollit të Statusit të Aplikimit (Entry Status Check), i cili do të jetë në përdorim duke filluar nga data 1 Maj 2011 në faqen e E-DV-së në http://www.dvlottery.state.gov/. Kjo është e vetmja mënyrë me të cilën ju do të merrni njoftim të statusit të aplikimit tuaj. Nëse ju merrni një njoftim me anë të postës elektronike apo me postë rreth përzgjedhjes suaj në llotarinë E-DV, duhet të dini që ky njoftim nuk është i ligjshëm. Vetëm pasi ju të jeni përzgjedhur, pasi t’u jeni përgjigjur udhëzimeve të njoftimit të mundësuar për ju nëpërmjet Kontrollit të Statusit të Aplikimit, si dhe pasi të ketë filluar procesimi i rastit tuaj, vetëm atëherë ju mund të merrni në vazhdim e-maile komunikimi nga QKK-ja që ju njofton juve të shikoni Kontrollin e Statusit të Aplikimit për informacione të reja rreth aplikimit tuaj. QKK-ja nuk do t’ju kërkojë juve t’u dërgoni para atyre, kësaj Ambasade, apo ndonjë Ambasade tjetër të SH.B.A.-së me postë, apo shërbime të tilla si Western Union. Nëse ju merrni një e-mail që ju duket të jetë një njoftim mashtrimi me Llotarinë DV, ne ju kërkojmë që ju ta dërgoni atë e-mail në adresën tonë të postës elektronikeTiranaUSConsulate@state.gov.
  Lutemi të kontrolloni Paralajmërimin e Departamentit të Shtetit dhe Paralamërimin e Komisionit Federal të Tregtisë mbi mashtrimet me Llotarinë DV.
  ADRESAT MASHTRUESE TË INTERNETIT:
  Disa adresa interneti mund të tentojnë t’ju çorientojnë duke ju bërë të mendoni që ato janë adresat zyrtare të internetit për Llotarinë e Vizave të Shumëllojshmërisë. Ato mund të tentojnë t’ju kërkojnë të paguani për shërbime si formulari dhe informacionet, të cilat janë falas në adresat e internetit të Departamentit të Shtetit dhe të Ambasadave. Disa shoqëri kërkojnë para për të plotësuar formularin e aplikimit për Llotarinë e Vizave të Shumëllojshmërisë. Nuk ka asnjë pagesë për të plotësuar formularin e aplikimit elektronik për Vizën e Shumëllojshmërisë. Fituesit do të njoftohen VETËM nëpërmjet Kontrollit të Statusit të Aplikimit duke filluar nga data 1 Maj 2011 nëhttp://www.dvlottery.state.gov/ dhe nuk është e nevojshme përdorimi i ndihmësve për të aplikuar për Vizën e Llotarisë.

  Për ata që kanë aplikuar për DV-2012, njoftimi zyrtar i përzgjedhjes do të kryhet drejtpërdrejt nëpërmjet Kontrollit të Statusit të Aplikimit, i cili do të jetë në përdorim duke filluar nga data 1 Maj 2011 në faqen e E-DV-së në http://www.dvlottery.state.gov/.
  Mbani mend, vetëm aplikantët e përzgjedhur njoftohen nga Departamenti i Shtetit, Qendra Konsullore në Kentucky (QKK). Asnjë organizatë tjetër apo kompani private nuk është e autorizuar nga Departamenti i Shtetit për të njoftuar aplikatët e DV-së për përzgjedhjen e aplikimit të tyre si fitues, apo të hapave të mëtejshëm në procesimin e aplikimit për vizë.
  REGJISTRIMET PËR PROGRAMIN E DV-2012

  Ka vetëm një mënyrë për t'u regjistruar për Llotarinë DV-2012. Ju duhet të plotësoni DS-5501, Formulari Elektronik i Regjistrimit për Vizën e Llotarisë, i cili mund të gjendet vetëm online në faqen e Internetit http://www.dvlottery.state.gov/ duke filluar nga data 5 Tetor 2010.
  Regjistrimet për programin e DV-2012 do të pranohen duke filluar në mesditë me orën Amerikane, ose në orën 6 pasdite me orën Shqiptare në datën 5 Tetor 2010, dhe duke mbaruar në mesditë me orën Amerikane, ose në orën 6 pasdite me orën Shqiptare në datën 3 Nëntor 2010. Çdo vit, miliona njerëz aplikojnë për programin gjatë periudhës së regjistrimit. Ju jeni të inkurajuar për t'u regjistruar në fillim të periudhës së regjistrimit. Kërkesat e tepërta në fund të periudhës së regjistrimit mund të ngadalësojnë sistemin. Asnjë regjistrim nuk do të pranohet pas mesditës me orën Amerikane, ose në orën 6 pasdite me orën Shqiptare të datës 3 Nëntor 2010.
  Është shumë e rëndësishme që ju të shqyrtoni rregullat e llotarisë përpara se të plotësoni regjistrimin tuaj, të cilat janë të publikuara në të dyja gjuhët: Shqip - Anglisht. Gabimet në procesin e aplikimit si për shëmbull mospërfshirja e bashkëshort-it/es tuaj apo të të gjithë fëmijëve tuaj ligjor ose të regjistroheni më shumë se një herë do të rezultojë në përjashtimin e aplikimit tuaj. Përveç kësaj, kërkesat për edukimin dhe profesionin e punës për t'u kualifikuar për një vizë të llotarisë janë shumë strikte; ju lutemi shqyrtoni kërkesat me kujdes përpara se të vendosni për t'u regjistruar.
  Përdorimi i Lehtësuesve, i Këshilluesve të Vizave, dhe të Tjerë që Mund t'ju Ndihmojnë në Procesin e Aplikimit

  Departamenti Amerikan i Shtetit inkurajon kandidatët të plotësojnë formularin e regjistrimit pa ndihmën e "Këshilluesve të Vizave," "Agjentëve të Vizave," apo individë të tjerë që ofrojnë për të plotësuar një regjistrim në emër të aplikuesit. Nëse ju përdorni shërbimet e dikujt tjetër për të plotësuar formularin tuaj të regjistrimit, ju duhet të jeni i pranishëm kur regjistrimi është duke u përgatitur dhe ju duhet të mbani faqen e konfirmimit që ka një numër unik konfirmi. "Personat që ju ndihmojnë" mund të përpiqen të mbajnë numrat e konfirmimit në mënyrë që të kërkojnë në mënyrë te paligjshme para në këmbim të njoftimit të informacionit që normalisht duhet të jetë i mundësuar direkt për ju.
  Ruajeni faqen tuaj të konfirmimit dhe numrin unik të konfirmimit. Numri juaj i konfirmimit bën të mundur që të futeni në faqen e Internetit të Llotarisë për të marrë njoftimin nëse regjistrimi juaj është përzgjedhur nëpërmjet Kontrollimit të Statusit të Regjistrimit "Entry Status Check" që do t'ju vihet në dispozicion nga data 1 Maj 2011 në adresën http://www.dvlottery.state.gov/. Kontrollimi i Statusit të Regjistrimit do të jetë mjeti i vetëm i informacionit për përzgjedhjen tuaj për DV-2012, duke ju dhënë udhëzime mbi vazhdimin e procesit të aplikimit, dhe duke ju njoftuar për datën dhe kohën e takimit tuaj në Ambasadë për vizë emigrimi.
  NJOFTIMI I FITUESVE

  Të gjithë regjistruesit e Llotarisë DV-2012, duhet të shikojnë Statusin e tyre nëpërmjet faqes së Internetit për të parë nëse regjistrimi i tyre është përzgjedhur si fitues ose jo. Të përzgjedhurit do të njoftohen nëse janë përzgjedhur nëpërmjet Kontrollimit të Statusit të Regjistrimit "Entry Status Check" duke filluar nga 1 Maj 2011 në adresën http://www.dvlottery.state.gov/. Të përzgjedhurit do të drejtohen në një faqe konfirmimi ku dhe do t'u jepen udhëzime të mëtejshme, përfshirë dhe informacione për pagesat lidhur me emigracionin në Shtetet e Bashkuara. Kontrollimi i Statusit të Regjistrimit "Entry Status Check" do të jetë e vetmja mënyrë me të cilën të përzgjedhurit do të njoftohen. Ata që janë përzgjedhur nuk do të njoftohen me e-mail. Ata individë që NUK janë përzgjedhur do të njoftohen vetëm duke parë statusin e tyre në Internet tek Kontrolli i Statusit të Regjistrimit "Entry Status Check".
   
  florida likes this.
 7. klodiiiiiiiiiiiiiii

  klodiiiiiiiiiiiiiii Primus registratum

  O SWEETY NA INFORMO PAK PER KANADAN SE KEMI DESHIR TE EMIGROJM ANDEJ PO KE MUNDESI
   
 8. Sweety el

  Sweety el Locus omnem

  por lexoje infon...
   
 9. Sweety el

  Sweety el Locus omnem

  Kanadaja është vendi më i madh gjeografikisht, në hemisferën perëndimore, me një popullsi vetëm prej 31 milionë banorësh. Ky vend tejet demokratik përbëhet prej 10 provincash (me qeveri lokale të fortë) dhe tre territore, ndërsa qytetet më të mëdha janë Toronto, Montreal dhe Vankuver. Emigrimi është një burim i Kanadasë, ku bazohet vazhdimësia e rritjes ekonomike të këtij vendi, dhe nga ana tjetër, vetë emigrantët gjejnë mundësi të shprehjes së aftësive të tyre, duke siguruar një jetë të mirë për veten dhe familjen. Kanadaja ofron mundësi të mëdha për shkak të popullsisë relativisht të rrallë për sipërfaqen dhe burimet natyrore që ka vendi, të lulëzimit ekonomik (Kanadaja është anëtare e G-ës, 8 vendet më të fuqishme ekonomikisht në botës), ndërkohë që janë të njohura kujdesi shëndetësor dhe sistemi arsimor i shëndetshëm, skemat e pensionit dhe sip. e tokës së gjerë dhe të bollshme.Qeveria kanadeze ka në programin e saj të zhvilluar të emigracionit të organizuar, vizat e qëndrimit të përhershëm në Kanada, ku përfshihen viza familjare dhe ato ekonomike. Në vizat familjare hyn emigrimi i personave që kanë pjesëtarë të familjes së tyre në këtë vend, ndërsa vizat ekonomike, janë ato për profesionistë dhe punonjës të kualifikuar në një zanat të caktuar, vizat e punonjësve të kualifikuar për Kebekun, (zona frëngjishtfolëse), i nominuari rajonal emigrim në rajone të caktuara), si dhe vizat për emigrantët e biznesit, (që kanë ndërmend të hapin një biznes të tyrin). Aplikanti i mundshëm për vizë kanadeze, pranohet nën sistemin federal të emigrimit të kualifikuar duke u bazuar në një sërë faktorësh. Në bazë të tyre, autoritetet vendosin nëse kandidati do të jetë i suksesshëm. Aplikanti i suksesshëm duhet të zotërojë një profesion që është në listën e profesioneve për të cilat vendi ka nevojë, dhe veçanërisht të preferuar janë ata me Vende Pune të Aprovuara nga autoritetet qeveritare. Edhe për vizat nën programet migratore të Kebekut apo të nominuarve rajonalë, aplikantët duhet të dëshmojnë se kanë mundësitë për t’u integruar ekonomikisht në Kanada, në përputhje me programet përkatse të emigracionit dhe krieret e përzgjedhjes të administratës së Kebekut apo provincave. kategori të tjera vizash janë ato nën Programin e Emigracionit për Biznesin, ku përfshihen tre nëkategori, përfshijë atë të investitorëve, sipërmarrësve dhe të vetë-punësuarve. Numrin e ardhshëm do të botojmë shumë hollësira mbi emigracionin në Kanada.
  Plotësoni dokumentet për vizë kanadeze
  Aplikanti për vizë kanadeze të punonjësit të kualifikuar, duhet të plotësojë formularin përkatës për qëndrim të përhershëm. Seksioni i informacionit shtesë për familjarët, duhet të plotësohet nga secili anëtar i familjes. Qytetarët shqiptarë duhet të plotësojnë një pyetësor të veçantë. Të gjitha dokumentet duhet të jenë të fotokopjuara dhe noterizuara dhe në përkthimin anglisht ose frëngjisht. Mos dërgoni origjinalin, përveçse aty ku ju kërkohet. Të gjitha dokumentet bashkë me formularin e plotësuar, mbyllen në një zarf.
  -Dokumentet e nënshtetësisë: Karta e identitetit, certifikata e martesës, divorcit, vdekjes së bashkëshortit etj. Fotokopje e certifikatës së nënshtetësisë.
  -Certifikatat e fëmijëve, (me emrat e prindërve), dokumentet e adoptimit, (nëse është ky rast), vendim gjykate për kujdestarinë e fëmijës (në rast divorci). Dokumentet (dëftesat) e studimeve të fëmijës, kur ai është mbi 22 vjeç.
  -Dokumentet e udhëtimit dhe pasaportat: Fotokopje të faqeve të përdorura të pasaportave tuaja, partnerit dhe fëmijëve, (Data e lëshimit, vizat e mundshme, foto dhe afati i skandencës, shënime etj).
  -Nëse keni, të dhëna për të afërmit tuaj në Kanada dhe statusin e tyre.
  -Aplikanti kryesor, të paraqesë të dhëna të nivelit arsimor të çdo lloji, që pas shkollës së mesme: Diploma, çertifikata, mbrojtje gjuhe të huaj, provime dhe kurse të ndryshme. Duhet dëftesa e listës së notave në universitet, të mbyllur në një zarf të vulosur nga fakulteti juaj.
  -Përvoja e punës: Dokumente të noterizuara të të kontaratave të punës, aktuale dhe të kaluara, të noterizuara me përkthim anglisht ose frëngjisht. Letra reference të kompnive ku keni punuar, të sigluara me logon, telefonin, faksin e kompanisë. Ato duhet të përfshijnë: Kohën e punësimit, postet dhe përsa kohë i keni patur, përgjegjësitë në cdo post dhe përfitimet ekonomike, firma e eprorit tuaj dhe karta e tij e biznesit. Nëse nuk paraqisni referencën, jepni me shkrim arsyet.
  -Provat e zotërimit të gjuhës: Provimet me shkrim dhe diplomat e një institucioni të njohur. Provimet duhet të jenë jot ë të vjetra se të një viti, dhe nëse vendosni të në dërgoni diplomës, ajo duhet të jetë origjinalja.
  -Nëse keni siguruar leje pune në Kanada, dërgoni fotokopjen e lejes.
  -Familjarët që nuk vijnë me ju: Nëse keni i martuar dhe vendosni të shkoni në Kanada pa partnerin dhe fëmijët, bashkë me aplikimin duhet të keni një deklaratë të shkruar dhe noterizuar, ku theksoni vendimin për të emigruar pa familjen, dhe të konfirmoni se e keni të qartë që familjarët duhet të ndjkein procedurat e tyre të emigrimit, nëse duan të bashkohen me ju më vonë.
  -Prova të posedimit nga ana juaj të fondeve të kërkuara për emigrim, për të mbajtur veten, të gatshme për t’u kthyer në një nga monedhat e përdorura në Kanada sapo të mbërrini.
  -Certifikata Origjinale të pastërtisë penale, përfshirë gjurmët e gishtërinjve, për ju dhe familjarët, në çdo vend ku keni jetuar për të paktën 6 muaj.
  -Fatura e pagesës së aplikimit.
  Fotot: Nga 6 foto për ju dhe familjarët. Kujdes: Nuk janë njësoj me foton e pasaportës: Përmasat e fotos janë 45x35 mm. Përmasat e kokës, nga 25 në 35 mm.
  Adresa postare:
  The Canadian Embassy, Immigration Section, Via Zara 30, Rome, 00198, Italy

  Shkoni në Kanada i sponsorizuar nga i afërmi

  Qytetarët e Kanadasë apo personat që gëzojnë statusin e rezidentit të përhershëm në këtë vend, kanë të drejtën të sponsorizojnë familjarë të afërt apo kushërinj, të cilët duan të bëhen rezidentë të përhershëm në Kanada. Sponsorët duhet të premtojnë se do të mbështesin financiarisht të afërmin apo familjarin dhe familjen e këtij të fundit, për një periudhë kohore nga 3-10 vjet, për t’i ndihmuar ata të stabilizohen në Kanada. Ndërkaq, nën Marrëveshjen Kanada-Kebek, (rajoni frëngjishtfolës), kjo provincë ka rolin e saj në vendimin që do të marrë për rezidentët në këtë provincë. Gjithsesi kjo pjesë e procesit fillohet vetëm pasi zyra e Emigracionit dhe Nënshtetësisë së Kanadasë, CIC, ka mbaruar procedurën e pranimit të aplikantit, pasi ka vlerësuar se janë plotësuar kriteret e kërkuara.
  Kush mund të sponsorizohet
  Rezidenti i përhershëm apo nënshtetasi kanadez, mund të sponsorizojë këta të afërm që jetojnë jashtë Kanadasë:
  -Bashkëshortin (en) që duhet të jetë 16 vjeç e lart
  -Prindërit dhe gjyshërit
  -Fëmijët në moshë minore (i varur), përfshi edhe ata të adoptuar
  -Vëllezërit, motrat, fëmijët e tyre, nipër apo mbesa kur janë jetimë; kur janë nën 18 vjeç dhe të pamartuar, ose
  -Mund të sponsorizohen kushërinj të parë të çdo moshe, nëse nuk keni teze, hallë dajë apo xhaxha ose anëtarë familjeje nga lista e mësipërme për të sponsorizuar, ose kur këta të fundit gëzojnë ndërkaq statusin kanadez të nënshtetësisë apo rezidencës së përhershme.
  Një fëmijë quhet i varur kur është nën moshën 22 vjeç dhe nuk është i martuar, (në bashki apo kishë etj); kur është student me kohë të plotë dhe ka varësi për mbështetje financiare që para se të mbushte 22 vjeç; ose është i varur financiarisht nga një prind që poara moshës 22 vjeç, për shkak të një invaliditeti.
  Çfarë duhet patur parasysh
  Nëse i afërmi juaj që jeton në Kanada, kërkon t’ju sponsorizojë për vizën familjare, ai duhet të plotësojë disa kushte. Kështu, nëse ka sponsorizuar më parë të afërm, që në Kanada ka përfituar asistencë sociale, ai nuk mund të sponsorizojë një tjetër, pasi nuk ka respektuar mbështetjen financiare të të afërmit. Rezidenti i përhershëm apo shtetasi kanadez, paraprakisht duhet të nënshkruajë një Pakt me Ministrinë e Emigracionit dhe Nënshtetësisë, si dhe një Marrëveshje Sponsorizimi me të afërmin e vet, që nënvizon angazhimin e përbashkët. Nëse ju kërkoni të emigroni në Kanada, i afërmi juaj sipas marrëdhënieve familjare që përshkruam më lart, duhet së pari të aplikojë për t’ju sponsorizuar. Vetëm pas kësaj, ju si emigrant mund të aplikoni për vizë kanadeze, sipas klasës së vizave familjare. Aplikimi, pra formulari i mbushur dhe gjithë dokumentacioni që kemi përshkruar numrat e kaluar, postohen në adresën: The Canadian Embassy, Immigration Section, Via Zara 30, Rome, 00198, Italy.
  Tarifat e aplikimeve për vizë në Kanada
  Aplikantët për vizë kanadeze, të çfarëdo lloji, duhet të paguajnë një sërë kostosh të përpunimit administrativ të dosjeve të tyre,si për procedurat e emigracionit, edhe për ato të marrjes së qytetarisë kanadeze. Më poshtë po japim listën e tarifave për aplikantët duhet të kenë parasysh për llojin e vizës që kërkojnë. Autoritetet kanadeze kanë të drejtën e ndryshimit të taksave të mëposhtme pa ndonjë paralajmërim paraprak, ndërsa përgjithësisht, tarfiat në fjalë paguhen në kohën e aplikimit. Të gjitha shumat e përmendura më poshtë janë në dollarë kanadezë.
  Viza e qëndrimit të përhershëm
  Aplikantët e vizave familjare
  Aplikimi i sponsorit $75
  Aplikanti kryesor $475
  Aplikanti kryesor, në rastin kur ai është më pak se 22 vjeç dhe nuk është bashkëshort apo partner $75
  Anëtari i familjes së aplikantit kryesor, kur është mbi 22 vjeç ose nën 22 vjeç dhe bashkëshort $550
  Anëtari i familjes së aplikantit kryesor, kur është nën 22 vjeç dhe nuk është bashkëshort $150
  Kujdes: Tarifat e aplikantëve kryesorë dhe anëtarëve të familjes për vizat familjare, paguhen bashkë me taksën e sponsorit, kur ky i fundit dorëzon aplikimin e sponsorizimit.
  Viza e të vetëpunsuarit, e sipërmarrësit dhe biznesmenit
  Aplikanti kryesor $1,050
  Anëtari i familjes së aplikantit kryesor, kur është mbi 22 vjeç ose nën 22 vjeç dhe bashkëshort $550
  Anëtari i familjes së aplikantit kryesor, kur është nën 22 vjeç dhe nuk është bashkëshort $150
  Aplikantë për vizat e tjera
  Aplikanti kryesor $550
  Anëtari i familjes së aplikantit kryesor, kur është mbi 22 vjeç ose nën 22 vjeç dhe bashkëshort $550
  Anëtari i familjes së aplikantit kryesor, kur është nën 22 vjeç dhe nuk është bashkëshort $150
  Viza qëndrimi të përkohshëm
  Me një hyrje në Kanada $75
  Më shumë hyrje $150
  Kujdes: Totali për këtë kategori nuk i kalon 400 $, kur familja/grupi hyn në Kanada në të njëjtën kohë dhe vend
  Leje pune
  Tarifa e lejes $150
  Kujdes: Kjo tarifë është përsonale, por nuk i kalon 400$ kur grupi hyn njëherësh në Kanada në të njëjtën pikë, për koncerte etj.. Leje studimi
  Tarfia e lejes së studimit $125
  Viza kanadeze, pyetësori i veçantë për shqiptarët
  Emigrantët shqiptarë që kërkojnë të aplikojnë për viza kanadeze, si të kategorisë së vizës federale për punonjësin e kualifikuar, të vizës rajonale (provincës) për të nominuarin, apo të aplikantit të përzgjedhur të Kebekut, duhet të plotësojnë një pyetësor të veçantë, që ka lidhje pikërisht me aktivitetin e tyre në Shqipëri apo në rajon. Pyetësori i autoriteteve kanadeze kërkon që nëse përgjigja ndaj cilësdo pyetje është “Po”, të jepet informacion detajuar lidhur me të.Ja pyetjet që përmban pyetsori:
  1) Keni patur ju ose cilido anëtar i familjes suaj, kontakte të vullnetshme apo të pavullnetshme, me shërbimet sekrete ose informative të Shqipërisë, ish Jugosllavisë apo vendev të tjera?
  2) Keni punuar ju ose cilido anëtar i familjes suaj, për shërbimet sekrete apo informative shqiptare, ish jugosllave apo vendeve të tjera?
  3) Ju ose anëtarë të familjes, keni punuar ndonjëherë në ndonjë sektor të veprimtarisë sekrete apo të klasifikuar, dhe/ose a keni patur ndonjëherë akses në informacione sekrete?
  4)Keni hasur ju apo anëtarë të familjes, ndonjëherë probleme me autoritetet policore, të sigurisë apo informative, në vendin tuaj apo vende të tjera, përfshirë edhe ngacmime nga ana e tyre?
  5) Ju ose çdo anëtar i familjes suaj, ka vepruar ndonjëherë, vullnetarisht ose i detyruar, me ndonjë grup apo organizatë në territorin e Shqipërisë, Unionit SMZ apo të tjera rajone të ish Jugosllavisë, apo në çdo vend tjetër, si furnizues armësh apo stërvitës trupash?
  6) Jeni thirrur ju apo anëtarë të familjes suaj, të shërbeni nën armë, (me dëshirë apo i detyruar), në njësitë e forcave të armatosura në rajonet e ish Jugosllavisë që nga viti 1991? Nëse po, keni marrë pjesë aktive në luftime në territorin e ish Jugosllavisë? Shënoni datat dhe vendet e misioneve, emrat e krerëve të njësisve ushtarake, dhe bashkangjisni dosjes suaj një fotokopje të librezës ushtarake apo të marrjes së urdhrit të misionit.
  7) Si një individ apo anëtar i një organizate apo grupi, keni patur ju apo anëtarë të familjes suaj, Probleme të Veçanta në Shqipëri, sidomos përsa u përket çështjeve financiare apo administrative, (për shembull, në lidhje me natyrën apo origjinën e dokumenteve që ju apo familjarët kanë marrë, zotëruar apo lëshuar?)
  Shënime të veçanta:
  a) Ju lutemi, deklaroni sasinë e fondeve tuaja financiare, burimin e tyre, llojin e valutës dhe vendndodhjen e tyre. b) Shënoni në hapësirën pëkatëse në pyetësor, datat dhe arsyet e çdo udhëtimi që keni bërë gjatë 10 viteve të fundit apo që pas datëlindjes suaj të 18-të. Jepni gjithashtu një listë emrash, adresash dhe numrash telefoni të kontekteve tuaja personale apo profesionale jashtë Shqipërisë, duke përshkruar natyrën e këtyre kontakteve.
  Viza kanadeze, ku dhe si procesohet aplikimi
  Aplikimet e të interesuarve për emigrim në Kanada, procesohen nga zyrat përkatëse të vizave, në ambasadat, misionet apo konsullatat kanadeze. Më e afërta për aplikantët shqiptarë është ambasada kanadeze në Romë, e cila është akredituar edhe për Shqipërinë. Procesi nëpër të cilin kalon përpunimi i aplikimit të emigrantit, vijon si më poshtë:
  -Disa hapa janë të përbashkët për çdo mision kanadez gjatë procesimit të aplikimeve për vizë. Kështu, pas dorëzimt tëaplikimit tuaj, oficeri I Emigracionit dhe Nënshtetësisë së Kanadasë, do të verifkojë nëse dosja është plotësuar në rregull. Kështu përfshihet kontrolli për: Plotësimin e formularit të aplikimit në mënyrë korrekte, pagesa e taksës së aplikimit, dhe përfshirja e gjithë dokumentacionit mbështetës. Nëse oficeri vëren mungesa, aplikimi kthehet pa u marrë parasysh. Zyra përkatëse ju dërgon një letër, në rastin kur e ka marrë aplikimin korrekt nga ana juaj, duke ju njoftuar njëkohësisht se cilat hapa hidhen më pas.
  -Koha e procesimit: Kohëzgjatja për përpunimin e dokumentacionit tuaj të aplikimit, varet nga njëri mision në tjetrin, por zakonisht kufijtë minimalë dhe maksimalë janë nga 6 deri në 33 muaj. Keni në dorë të përshpejtoni kohën e procesimit dhe kthimit të përgjigjes, nëse:
  Përfshini gjithë dokumentacionin e nevojshëm në aplikimin tuaj; nëse njoftoni Zyrën e Vizave për çdo ndryshim që ka ndodhur lidhur me të dhënat e aplikimit tuaj; në se siguroheni mirë se fotokopjet dhe dokumentat janë të qarta dhe të lexueshme, nëse ofroni përkthime të noterizuara në anglisht-frëngjisht të dokumenteve, aty ku kërkohet.
  Vonesat: Aplikimi juaj mund të vonohet në rastet kur Zyrës së Vizave i duhet të ndërmarra veprime shtesë për të shqyrtuar rastin tuaj. Aplikimi vonohet kur:
  -Ka probleme lidhur me kriminalitetin apo me çështje të sigurisë në aplikimin tuaj
  -Nëse situata juaj familjare nuk është e qartë për shkak të një divorci, adoptimi fëmije etj, ku çështjet lidhur me to nuk janë qartësuar dhe zgjidhur ligjërisht.
  -Nëse Zyra e misionit kanadez duhet të konsultohet me zyra të tjera apo me qendrën në Kanada.
  -Zyra e Vizave do të kontaktojë më ju nëse kërkon më shumë dokumenta ose nëse duhet të vini për një intervistë.
  -Nëse aplikimi juaj është i suksesshëm, juve do t’ju drgohet COPR, Konfirmimi i Rezidencës së Përhershme në Kanada. COPR duhet ta keni me vete bashkë me pasaportën tuaj dhe vizën, kur të hyni në Kanada.
  Testi, sa pikë fitoni për vizën kanadeze
  Vizat kanadeze për punonjësit e kualifikuar, vlerësohen me sistem pikësh dhe i akordohen me statusin e rezidentit të përhershëm, atij kandidati që është i aftë të demonstrojë se ka mundësi të përballojë me sukses ekonomikisht jetesën në Kanada. Aplikantët vlerësohen për 6 elementë dhe nënfaktorët e tyre, të cilat në total pikësh maksimale arrijnë në 100 pikë. Aplikanti i suksesshëm duhet të marrë minimalisht 67 pikë, ndërsa duhet të ketë të paktën 1 vit përvojë të pandërprerë në profesionin për të cilin aplikon, gjatë 10 vjetëve të fundit. Sipas rregullores së pikëve, renditen faktorët që ndikojnë për kandidatin, dhe maksimumi i pikëve që mund të fitojë ai nga çdo faktor. Kështu, pikët maksimale janë:
  -Për arsimin 25, gjuhën 24, përvojën, 21, moshën 10, gjetja paraprake e vendit të punës 10, përshtatshmëria 10. Totali 100 pikë.
  Arsimi Pikët tuaja Max. 25
  Universiteti Grada doktor ose master, dhe të paktën 17 vjet në profesion 25
  Dy ose më shumëdiploma universiteti, dhe të paktën 15 vjet përvojë në profesion ose të ngjashme 22
  Diplomë dy vjeçare në universitet dhe 14 vjet përvojë 20
  Diplomë 1 vjeçare në universitet dhe të paktën 13 vjet përvojë 15
  Çertifikata ose Diploma të tjera mbi të mesmen
  Diplomë shkolle profesionale 3 vjeçare dhe 15 vjet përvojë 22
  Diplomë dy vjeçare dhe të paktën 14 vjet përvojë në këtë fushë 20
  Diplomë 1 vjecare profesionale dhe të paktën 13 vjet përvojë 15
  Arsimi i mesëm i përgjithshëm 5
  Gjuha e huaj ( E folur, e shkruar, dëgjim, lexim) Max. 24
  Gjuha e parë Aftësia e lartë 4
  E mesme 2
  Njohuri bazë 1 deri 2
  Aspak 0
  Maksimumi për katër aftësitë 16
  Gjuha e dytë Aftësia e lartë 2
  E mesme 2
  Njohuri bazë 1 deri 2
  Aspak 0
  Maksimumi për katër aftësitë 8
  Përvoja në punë Maks. 21
  Një vit 15
  Dy vite 17
  Tre vjet 19
  Katër vjet 21
  Mosha Maks. 10
  Maks. 10 pikë 21-49 vjeç
  Zbriten 2 pikë për çdo vit Mbi 49 ose nën 21
  Sigurimi paraprak i punës në Kanada Maks. 10
  Përshtatshmëria në vend Maks. 10
  Arsimi i bashkëshortit(es) 3-5
  Nëse keni punuar më parë zyrtarisht një vit në Kanada 5
  Nëse keni studiuar minimumi 2 vjet në vend 5
  Pikë të shtuara për sigurimin e punës 5
  Lidhje familjare në Kanada 5
  Totali 100

   
  florida likes this.
 10. Sweety el

  Sweety el Locus omnem

  Kanada-Kebek, profesionet më të kërkuara
  Brenda Kanadasë, emigrantët shqiptarë mund të zgjedhin për emigrim zonën franceze të Kanadasë, Kebekun, e cila drejtohet nga një qeveri autonome. Preferohet njohuria e frëngjishtes apo anglishtes. Kebeku dhe qeveria federale kanadeze kanë juridiksion të përbashkët përsa i përket emigracionit. Kebeku është përgjegjës në përzgjedhjen e emigrantëve që dëshirojnë të vendosen brenda territorit të kësaj province dhe që do të hyjnë në tregun vendas të punës, ndërkohë që pranimin e tyre në vend, përgjegjëse është Kanadaja. Më poshtë po japim listën e profesioneve më të kërkuara në këtë zonë me zhvillim shumë të lartë ekonomik dhe kulturor.
  Arsimi i lartë
  Agrikulturë dhe pyje
  Shkenca dhe teknologji ushqimore Arkitekturë, planifikim dhe projektim urban Projektim industrial
  Arte të bukura-të aplikuara: Komunikacione dhe projektime grafike Shkenca natyrore:
  Biokimi, kimi, inxhinieri kimike, inxhinjeri civile, inxhinieri elektrike dhe elektronike, inxhinieri industriale, inxhinieri e teknologjisë së informacionit, inxhinjeri mekanike, inxhinjeri e ndërtimit, mikrobiologji, shkenca informative,
  Gjuhë dhe letërsi
  Përkthyes anglisht-frëngjisht në fusha teknike dhe shkencore
  Shkenca administrative: Teknologji e menaxhimit të informacionit
  Mjekësi: Terapist të foluri dhe audiolog, infermieria e lartë (3 vjet dhe mbi)
  Shkenca sociale: Arkivist shkencor dhe bibliotekar
  Arsimi post-sekondar (baraz me tre vjet studime)
  -Bujqësi dhe peshkim, veterinary, teknologji e prodhimit blegtoral, teknologji e pajisjeve bujqësore
  -Ushqim dhe turizëm: Teknologji e transformimit ushqimor, teknika të menaxhimit hotelerik,
  -Kimi-biologji: Purifikim uji, kimi analitike (laborator)
  -Mirëmbajtje pajisjesh motorike: Mirëmbajtje avionësh dhe pjesësh
  -Teknolog: i inxhinierisë industriale, i nxhinierisë mekanike, i transformimeve plastike
  -Laborant radio-onkologjie
  -Specialist i prodhimit të letrës
   
  erlisa and florida like this.
 11. erlisa

  erlisa Primus registratum

   
 12. erlisa

  erlisa Primus registratum

  Te falenderoj sweety el per ndihmen qe na dhe ,po aman si nuk po gjej dike ketu ne Shqiperi qe te me ndihmoj qofte dhe per plotesimin e formulareve...ku mund te interesohem ne Tirane ,ke informacion?
   
 13. shpkvirage

  shpkvirage Guest

  shpkvirage@yahoo.com

  Mund te dergoni formularet ne *pdf format dhe te dhenat e tjera te domosdoshme per te plotesuar ne adresen e mesiperme te postes elektronike.
   

Shpërndajeni këtë faqe