Mbi islamin!

Diskutime tek 'Teologjia' filluar nga S6T6N6, 24 Sep 2005.

 1. scadarsko

  scadarsko Locus omnem

  PERSE U DASHKA TE LODHENI ME TEOLOGJI KU REALISHT DIHET NE SHQIPERI SKA PRAKTIKANTE ?PERKUNDRAZI GEZOHEM QE SHQIPTARET NUK BIEN PRE E KURTHEVE E DOKTRINAVE FETARE.
   
  Hektor12 likes this.
 2. Narkomane

  Narkomane Valoris scriptorum

  Çfarë besojnë muslimanët për Jezusin (Isain a.s.)?

  Muslimanët e respektojnë dhe e nderojnë Jezusin (Isain). Ata e konsiderojnë atë si një prej të dërguarve më të mëdhenj të Zotit. Kurani konfirmon lindjen e tij të mbinatyrshme, pa baba, si dhe e ngre nënën e tij në një rang të lartë. Në Kuran, për lindjen e tij thuhet:

  “Përkujto kur engjëjt i thanë: ‘O Merjeme, Allahu të përgëzon me fjalën e Vet, emri i të cilit është Mesih, Isa, bir iMerjemes, i nderuar në këtë botë dhe tjetrën dhe nga të afruarit (tek Zoti). Ai u flet njerëzve në djep si dhe i rritur e ai do të jetë prej të devotshmëve’. Ajo tha: ‘Zoti im, e si mund të kem unë djalë, kur mua nuk më ka prekur njeri?’ Ai (Allahu) tha: ‘Ja, kështu Allahu krijon çfarë të dojë. Kur Ai vendos për një çështje vetëm i thotë: “Bëhu!” dhe ajo bëhet.’ ” (3: 45–47)

  Jezusi, ashtu si edhe Adami (Ademi), u krijua me urdhrin e Zotit. Zoti thotë:

  “Vërtet, çështja e Isait tek Allahu është si çështja e Ademit. Ai e krijoi atë nga dheu, e pastaj i tha: ‘Bëhu!’ dhe ai u bë.” (3: 59)

  Gjatë misionit të tij profetik Jezusi kreu shumë mrekulli. Zoti na tregon se Jezusi ka thënë:

  “…Unë kam ardhur me një shenjë nga Zoti juaj. Unë bëj nga balta diçka në formën e shpendit, i fryj atij dhe ai, me lejen e Allahut, bëhet shpend. Shëroj të verbrit, lebrozët dhe, me lejen e Allahut, ngjall të vdekurin. Unë ju tregoj gjërat që duhet të hani dhe ato që duhet të ruani në shtëpitë tuaja…” (3: 49)

  Muslimanët besojnë se Jezusi nuk është kryqëzuar. Armiqtë e tij donin ta vrisnin atë, por Zoti, e shpëtoi dhe e ngriti pranë Tij.

  “Ata thanë: ‘Ne e vramë Mesihun, Isain, birin e Merjemes të dërguarin e Allahut.’ Por ata as nuk e vranë e as nuk e kryqëzuan, por ashtu u përngjau atyre…” (4:157)
  As Muhamedi (paqja qoftë mbi të) e as Jezusi nuk erdhën për të ndryshuar konceptin bazë të besimit në një Zot që ishte sjellë nga profetët e mëparshëm, por ata erdhën për ta përtërirë atë.

  Të drejtat njerëzore dhe drejtësia në Islam

  Islami i siguron individit shumë të drejta. Më poshtë po përmendim disa.

  Jeta dhe pasuria e çdo shtetasi në shtetin Islam konsiderohet e paprekshme, pavarësisht nga përkatësia e tij fetare. Islami gjithashtu mbron nderin e individit. Në Islam nuk lejohet ofendimi dhe tallja me të tjerët. Profeti (paqja qoftë mbi të) ka thënë: “Me të vërtetë, gjaku, pasuria dhe nderi juaj janë të shenjta dhe të pacënueshme.” 98

  Racizmi është i ndaluar në Islam. Allahu thotë në Kuran: “O ju njerëz, vërtetë ne ju kemi krijuar prej një mashkulli dhe një femre, pastaj ju bëmë popuj e fise që të njiheni me njëritjetrin. S’ka dyshim se tek Allahu më i miri është ai që ruhet më tepër (nga të këqijat). Allahu është shumë i dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë.” (49: 13)

  Islami kundërshton me forcë privilegjimin e një grupi të caktuar personash për shkak të pasurisë, pozitës apo racës së tyre. Zoti i ka krijuar njerëzit të barabartë. Më të mirët janë më të devotshmit. Muhamedi (paqja qoftë mbi të) ka thënë: “O njerëz, Zoti juaj është një dhe babai juaj është një (Ademi). Arabët nuk janë më të mirë se joarabët; i bardhi nuk është më i mirë se i ziu përveçse nëpërmjet devotshmërisë.” 99
  Një nga problemet më të mëdha në botën e sotme është racizmi. Bota moderne mund ta çojë njeriun në hënë, por nuk mund ta ndalojë atë që të urrejë tjetrin për shkak të racës së tij. Që në kohën kur qe gjallë Muhamedi (paqja qoftë mbi të), Islami tregoi se si mund t’i jepej fund racizmit. Haxhi në Mekë, në të cilin shkojnë rreth 2 milion njerëz nga e gjithë bota e nga të gjitha racat, tregon vëllazërinë e vërtetë islame.

  Islami është fe e drejtësisë. Allahu thotë:

  “Allahu ju urdhëron që t’ua jepni amanetet të zotëve të tyre dhe të gjykoni me drejtësi mes njerëzve…” (4: 58)

  “… mbani drejtësi, se vërtet Allahu i do të drejtit.” (49: 9)

  Jo vetëm kaq, por muslimanët duhet të tregohen të drejtë edhe me ata që urrejnë.

  “E të mos ju shtyjë urrejtja ndaj një populli që mos mbani drejtësi. Bëhuni të drejtë se kjo është më afër devotshmërisë.” (5: 8)

  Muhamedi (paqja qoftë mbi të) ka thënë: “O njerëz kini frikë nga padrejtësitë100, sepse padrejtësia do të jetë errësirë në Ditën e Gjykimit.” 101

  Atyre që u është bërë një padrejtësi dhe nuk e kanë marrë të drejtën e tyre në këtë botë, do t’u kthehet e drejta e tyre Ditën e Gjykimit. I Dërguari i Allahut thotë: “Ditën e Gjykimit do t’u kthehen të drejtat e humbura atyre që u takojnë…” 102
  Familja në Islam

  Familja, e cila është njësia bazë e shoqërisë, në shumë vende sot po shkatërrohet. Sistemi i familjes islame i vendos të drejtat e burrit, gruas, fëmijëve dhe të afërmve në një ekuilibër të përsosur.

  Ai ushqen tek individi bujarinë, dashurinë dhe sjelljen joegoiste në kuadrin e një familjeje të mirëorganizuar. Qetësia dhe siguria e ofruar nga një familje e stabilizuar ka vlerë të jashtëzakonshme dhe është esenciale për anëtarët e saj. Pa ekzistencën dhe përkrahjen e një familjeje të shëndoshë nuk mund të realizohet kurrë harmonia në një shoqëri.

  Statusi i gruas në Islam?

  Islami e konsideron gruan si një individ me të drejtat e saj. Ajo ka të drejtë të ketë pasurinë e saj e ta shfrytëzojë atë pa pasur nevojë për një kujdestar, qoftë ai babai, burri apo dikush tjetër. Ajo ka të drejtë të blejë, të shesë, të japë për bamirësi e të shpenzojë paratë e saj si të dojë.

  Burri ka për detyrë që t’i japë gruas së tij dhuratën e martesës. Shpenzimi në çdo lloj forme i kësaj dhurate është e drejtë

  ekskluzive e saj.103 Gjithashtu, ajo mban mbiemrin e saj, pa pasur nevojë për të marrë mbiemrin e burrit. Islami i urdhëron burrat t’i trajtojnë mirë gratë e tyre. Muhamedi (paqja qoftë mbi të) ka thënë: “Më të mirët prej jush janë ata që janë më të mirë me gratë e tyre.” 104

  Nëna në Islam nderohet dhe respektohet jashtë mase. Një burrë erdhi tek Muhamedi (paqja qoftë mbi të) dhe i tha: “O i Dërguari i Allahut, cili prej njerëzve e meriton më shumë mirësinë time?” Profeti i tha:
  “Nëna jote.” Burri e pyeti: “Po pastaj?” Profeti iu përgjigj: “Nëna jote.” Burri vazhdoi, “Po pastaj?” Profeti iu përgjigj: “Nëna jote.” Burri pyeti për së katërti: “Po pastaj?” Profeti i tha: “Babai yt.” 105

  Si i trajtojnë muslimanët të moshuarit?

  Në Botën Islame rrallë gjenden azile pleqsh. Kujdesi i mbajtjes së prindërve në këtë periudhë të vështirë të jetës së tyre është konsideruar nga Islami si nder dhe mundësi për arritjen e shpërblimit. Në Islam nuk është e mjaftueshme që personi vetëm të lutet për prindërit, por njëkohësisht duhet të sillet me dashamirësi me ta, duke kujtuar kujdesin që i kanë kushtuar prindërit kur ai ishte i vogël. Nënat nderohen dhe respektohen në mënyrë të veçantë. Në Islam, shërbimi ndaj prindërve është detyrë dhe ata kanë të drejtë ta presin këtë. Nuk lejohet shprehja e iritimit ndaj të moshuarve kur sëmuren, apo kur janë në moshë të shtyrë. Zoti thotë:

  “Zoti juaj ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhuroni zot tjetër veç Tij dhe të silleni mirë me prindërit. Nëse njëri prej tyre ose të dy i ka kapur pleqëria pranë kujdesit tënd, atëherë mos u thuaj atyre as “Ufff” e as mos u bëj i vrazhdë, por thuaju fjalë të mira e të buta. Ji i përulur e i mëshirshëm me ta dhe thuaj: “Zoti im, mëshiroi ata të dy, ashtu siç më edukuan mua kur isha i vogël.” (17:23–24)


  _____________________________
  98 Trans. Buhariu (n. 1739) dhe Ahmedi (n. 2037).
  99 Trans. Ahmedi (n. 22978).
  100 P.sh. shtypja apo mashtrimi i njerëzve.
  101 Trans. Ahmedi (n. 5798) dhe Buhariu (n. 2447).
  102 Trans. Ahmedi (n. 7163) dhe Muslimi (n. 2582).
  103 Edhe në vendin tonë ka qenë e njohur ky lloj sistemi, i cili ka qenë deformuar dhe keqinterpretuar nga njerëzit, pasi dhuratën e martesës, e cila në shumicën e rasteve jepej në para të thata, e merrte i ati i vajzës dhe jo vajza, gjë e cila nuk lejohet në Islam dhe njëkohësisht hap shtegun për abuzime të mundshme. (sh.r.)
  104 Trans. Ibn Maxheh (n. 1978) dhe Tirmidhiu (n. 3895).
  105 Trans. Buhariu (n. 5971) dhe Muslimi (n. 2548).

  Burimi: islam-guide.com
   
 3. Narkomane

  Narkomane Valoris scriptorum

  Feja islame ose edhe islami (arabisht: إسلام islām = përulje, nënshtrim (para zotit) / vetëmohim, përshpirtni, devotshmëri e plotë (ndaj zotit)[1] (arabisht: الإسلام = al-islām = „islami“) është me rreth 1,2 miliard[2] deri 1,57 miliard[3] ndjekës, duke ardhur paskristianizmit (me rreth 2,2 miliard ndjekës), feja e dytë për nga përhapja në botë. Ndjekësit e saj quhen në zonat shqipfolëse myslimanë. Feja islame është një femonoteiste abrahamite, e cila kufizohet nga politeizmi si edhe nga përfytyrimet kristiane si psh. inkarnacioni (të bërit e zotit njeri) dhe trinía (ose triniteti). Element përcaktues i saj është idea e tauhīd-it, e unitetit, e të qënit një të zotit.

  Fjala allah (الل = Allāh = (i vetmi) zot; zot)[4] përdoret në vendet arabofolëse si edhe nëIndonezi, si nga të krishterët ashtu edhe myslimanët si fjala për „zotin“. Në vendet e gjuhëve të tjera „allahu“ trajtohet pjesërisht si „zoti i myslimanëve“.

  Feja islame e ka bazën tek kurani, i cili, si fjala autentike (origjinale) e zotit, paraqet për besimtarët burimin e rangut më të lartë të besimit.

  Burimi i dytë i njohurive përveç kuranit janë fjalët dhe veprimet (sunna ose sunneti) e Muhametit, e „të dërguarit të zotit dhe e vulës së profetëve“[5] (Sure 33:40).

  Islami është përveçse fe edhe një hapësirë kulturore. Epoka e lulëzimit të kulturës islamike në fushën e shkencave dhe arteve datohet tradicionalisht ndërmjet shekujve të 8-të dhe 13-të. Sot zgjerohet datimi shpesh deri në shekullin e 15-të ose 16-të.
   
  scadarsko likes this.
 4. scadarsko

  scadarsko Locus omnem

  te hapet atje ku ka origjinen ejo ne EUROPE
   
 5. Lisa

  Lisa Moderator Anëtar i Shtabit

  ESENCA E ISLAMIT  Nuk ka dyshim se esenca e qytetërimit islam është Islami, apo se esenca e Islamit është tevhidi, që është akti i pohimit se All-llahu xh.sh. është Një, Krijues absolut dhe transcendent, Zot dhe Mjeshtër i çdo gjëje që ekziston.

  Këto dy premisa fundamentale janë më se të qarta, nuk janë lëndë dyshimi për ata që i kanë takuar qytetërimit islam apo për ata që kanë participuar në të. Vetëm tani kohëve të fundit , misionarët, orientalistët dhe armiqtë e tjerë të Islamit kanë hedhur farën e dyshimit mbi to, mirëpo, për ne muslimanët ato mbeten të vetëqarta (vetëdukshme). Islami, kultura islame dhe qytetërimi islam kanë një esencë njohjeje, gjegjësisht tevhidin, që mund të analizohet e të përshkruhet. Analiza e tevhidit si esencë, pra si parim i parë determinues i Islamit, i kulturës dhe qytetërimit të tij, përbëjnë lëndën e diskutimit të kësaj kaptine.

  Tevhidi është ai që qytetërimit islam ia jep identitetin e vet, që i lidh së bashku të gjitha elementet përbërëse të tij dhe që, në këtë mënyrë, përmes tyre krijon një trup integral dhe organik të cilin ne e quajmë qytetërim. Gjatë lidhjes dhe bashkimit të këtyre elementeve, esenca e Islamit - në këtë rast, tevhidi - atyre ua jep formën dhe karakterin e vet. Ai i riformon ato në mënyrë që t’i harmonizojë e t’i solidarizojë me elementet e tjera. Pa mos i ndryshuar fare natyrat e tyre, kjo esencë i transformon elementet që e përbëjnë një qytetërim duke ua dhënë atyre karakterin e ri si përbërës të këtij qytetërimi. Shkalla e qytetërimit mund të lëvizë nga më e cekëta drejt më radikales. Ai mund të jetë i cekët kur e prek formën e tyre, ndërsa radikal kur e prek funksionin e tyre; sepse ky i fundit është ai që e krijon lidhjen e tyre me esencën. Kjo është arsyeja përse muslimanët e kanë zhvilluar shkencën e ilmu’t-tevhidit dhe pse ia kanë nënrenditur asaj disiplinën e logjikës, të epistemologjisë, të metafizikës e të etikës.
   
  Balahk and Dreamer like this.
 6. -Zana-

  -Zana- e...Thjeshte

  Ju lutem rrini larg vizioneve...vizionet ngelin vizione. Efektet e tyre tek njerezit, po e dergojne ne katastrofe.
   
  hurtlocker and Dreamer like this.
 7. SNAP

  SNAP Papirus rex

  Ai ai person qe e mbane veten si mysliman dhe nuk lexon kuranin
  nuk mund te quhet mysliman.
   
 8. hurtlocker

  hurtlocker Valoris scriptorum

  Shqiptaret duhet te mohojne nje fe primitive Dhe te pergjakeshme te imponuar me shpate. ...
  Pastaj mqs jeni kaq muslimane pse sa ikni nga shqiperia jEtoni si te krishter et?
  Pse emigroni drejt vende ve te krishtera mqs I urreni kaq shum?

  Ncnc Ncnc. .....personaliteti in dyfisht arnaut
   
  gurax likes this.
 9. hurtlocker

  hurtlocker Valoris scriptorum

  "Nuk duhet te besosh detyrimisht ne zot qe te jesh njeri I mire. As te shkosh ne kishe e te dhurosh leke. Per dike natyra mund te jete kishe. Koncepti tradicional I zotit eshte vjeteruar. Disa nga njerzit me te mire ne histori nuk kan besuar ne zot, ashtu sikunder disa nga poshtersite me te medha Jan ber ne emer te zotit"
  Papa Francesku
   
 10. hurtlocker

  hurtlocker Valoris scriptorum

  Vallait kulture islamika pas para nja 600 vjetesh. Pa influencen e islamit te shkelqyer arab te periudhes se arte europa sdo ish asgje.
  Ama sot eshte fe injorance dhune poshtersie qe duhet ndaluar e crrenjosur me ligj.
   
  -Zana- likes this.
 11. Balahk

  Balahk Locus omnem

  Na mbyti injoranca/idiotesia.
   
 12. hurtlocker

  hurtlocker Valoris scriptorum

  E shof se e ke kap personale. ...pas deshtimit shum qesharak Dhe injorances egzemplare qe demostrove ne lidhje me normat baze re drejtshkrimit shqip....tani prap Don me ra ne sy si ai filozofi grek ;)
  Per 700 vjet te epokes se art te islamit. ...sot islami eshte simbol dhune barbarie marrezie etj etj
   
 13. Balahk

  Balahk Locus omnem

  Injoranca meriton injorim :)
   
 14. hurtlocker

  hurtlocker Valoris scriptorum

  sa nuk fole u duke budalle, pasi fole na hoqe cdo dyshim z. baloshi ( z me pike kur perdoret mbiemri...e kuptove tani balosh ;) )
   
 15. Balahk

  Balahk Locus omnem

  Ordineriteti na ka mbytur.
   
 16. hurtlocker

  hurtlocker Valoris scriptorum

  si gjithmone, kush eshte i ceket, siperfaqsor, pa force argumentimi, me nivelin intelektual te nje pule te ngrire ne frigorifer, kapet pas formulave bajate.
  ti je nje cop injorant, fodull e anadollak nga ata qe felliqin rrugen ku ecen.
  e kruave bythen si idjot te biesh ne sy te nje femre...ne forum. patetik. totalisht patetik. ik ne klas te pare fillore njeher, po ne nje shkoll serioze e jo ne medrese fundamentalistesh.
   
 17. Balahk

  Balahk Locus omnem

  O trap,c'dreqin e ke qe ben quote???

  Ku dreqin e dini ju se cfare eshte ajo femer per mua?

  E mos me cani shume ..... se nuk po ju flet njeri.
   
 18. hurtlocker

  hurtlocker Valoris scriptorum

  you play dirty, i play dirtier :D
   
 19. Balahk

  Balahk Locus omnem

  Hajt se po ju fus nje ignore
  e po e mbyll muhabetin.

  Keto tipat e ndyre/ordiner si ju,as dua t i shoh
   
 20. hurtlocker

  hurtlocker Valoris scriptorum

  uaaaa.... mami cfare po me ndodh :) po lihemi kshu??? :hidhu::dashuri::llastica:
   

Shpërndajeni këtë faqe